Aug 19, 2022 18:01 Asia/Tehran
  • Sanksiyaon peqətey muzakirəon barədə, İron və Ommani xarıci vəziron votımon.

İron və Ommani xarıci vəziron, muxtəlifə məsələon əcumlə bə İron İslam Respublika ələyh zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəon barədə , votımonışon kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə və qıləy telefoniyə votımonədə, İroni xarıci vəzir, Huseyn Əmirəbdullahiyan və Ommani xarıci vəzir Bədr Əlbosəidi, 2 qılə kişvəri rabitəon iyən çəy hevujəti barədə və həmçınin Viyanaədə bıə sanksiyaon peqətey muzakirəon barədə oxonə təhəvolaton və co qılə məntəğə və beynəlxalğə məsələon barədə deyande sıhbətışon kardə.

Dəvardə çoşəmbə, yəni Avqustə manqi 10 minnə rujədə, və telefoniyə təmasədə, Huseyn Əmirəbdullahiyan de Bər Əlbosəidi bə İroni ələyh Amerkə zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəon barədə və oxonə təhəvolaton, de yande votımonış kardə be və sanksiyaon peqətey muzakirəon zəminədə, Ommani cəhdonku vey ğədrdonətiş kardə be.

Sanksiyaon peqətey muzakirəon çərçivədə, Ommani rol vey vositəçiyəti iyən xəbə vardey be, və dəvardə manqədə, vey kərə Avropa, Amerkə və İronıjə rəsmi şəxson de Məsğət votımon iyən məşverət kardışone.

Avqustə manqi 4 minnə ruj yəni Pencşəmbə rujiku, Avstriya paytəxt, Viyanaədə, anti İron zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəon tojə dıvrə bino bıə, və Avqustə manqi 8 minnə rujədə sə bıə

Həminə cəhətədə, həmmçınin de muzakirəon həmohənqəkə Enrike Mora, votımonon iyən rabitəon dəvom bey holədəy.

Çımiku bənav həm İroni xarıci vəzarətxonə rəsmi şəxsonku qıləyni bə ım nuktə işorəş karde ki muzakirəon həmohənqəkə Enrike Mora, bə muzakirəkə tərəfon çand qılə idea bəyonış karde iyən votışe: iminnə nəzəon iyən cəvobon bə komilə təhğiğon ehtiyoce, və bə Mora iyən co tərəfon, çəmə nəzəon elan bəbe.

Viyana votımononədə vey iştirokəkə kişvəron bə İroni ələyh ğəyre ğanuni və zalımonə sanksiyaon peqətey mehvəri əsos, muzakirəon vey rə sə bey pidəşone, əmmo bə ım vırə rosniye, çand qılə muhimmə mıvzoon barədə, bə Amerkə siyasi ğərolon vabəstəy.