Sep 23, 2022 10:04 Asia/Tehran
  • De deşmonon həmohənq bıə xəbisə plani bə ico nıbeyro İroni milləti huşinəti barədə, Sepah təşkilati bəyoniyə.

İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilat təkidış karde: deşmənon iyən tojə munafiğə cərəyon ki ımruj ıştəni bənə milləti əzodor zıneydən, həmonə kəsonin ki deşmənon təşviğ kardedən ki bə İroni ələyh sanksiyaon əlovə kon və hətto bə İroni ələyh hərbi həmləon əncom bıdən.

Bə Tehroni Polis idorə raporti əsos, Sentiyabrə manqi 15 minnə rujədə qıləy cıvonə xanımi holi bevəcə bey bəpeşt,əy təcili bə noxəşxonə bardışone. Xanım Məhsa Əmini ki bə Polis idorə mədəni mərkəzi vanq kardə be, de dıli noxəşəti infaktış jə və peşo bə noxəşxonə bardey bəpeşt, de təəssufi marde.

Əli Salehi çı Tehroni sərprokoro həm çın hadisə səhiyyə məlumati qırdə kardeyro koşınasi heyəti təşkil beyku xəbəş do.

Bə islamiyə inğilobi Sepah təşkilati umumiyə rabitəon idorə raporti əsos, ım bəyoniyədə omə: de milləti huşinəti, ağaəti iyən bəsirəti vositə, bə İslamiyə İroni deşmənon və anti inğilobi vəhdəti cəhbə məğlubiyəton siyahədə, co qılə ibrətinə məğlubiyət əlovə bəbe.

Im bəyoniyədə omə: İroni zumandə Polis kamandiron de kişvəri əmniyyəti və informasiya hərbiçion və əzizə şahrvandon həmroəti bə ico, ictima oroməti və əmniyyəti oqətey və de deşmənon xəbisə planon muvəffəğə muğabilə kardey royədə, bəştə fəxrinə karnomədə, co qılə dəvəşə səbarzəti əlovəş kardə.

Im bəyoniyədə islamiyə İnğilobi Sepah təşkilat de Xanım Məhsa Əmini ailə və vabəstəon ıştə hamdardi nışoş do iyən məhkəməku tələbış karde ki həğiği iyən virtual şəbəkəonədə, du iyən pesoxtə bıə sıxənon pevlo kardə kəson ki ictima pisixi əmniyyəti təhdid kardey holədən peydo kon və ədolətin, ğoym iyən ibrətin surətədə de əvon muğabilə əncom bıdən.

Tags