Sep 27, 2022 13:08 Asia/Tehran
  • Əmir Səyyari: İron İslam Respublika ərazi hakımiyəti oqətey, çı silohinə hərbiçion sıə xəttonin.

İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin, ozodə ovonədə İslamiyə Respublika ərtışi dıyo ğıvvon iştirok, İslamiyə İroni zumandəti nışonə zıneydə iyən votışe: İslamiyə Respublika ərazi hakımiyət, ərtış və həmmə silohinə ğıvvon sıə xətte.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Zinə və İroni Şimol, Qilon ostani mərkəz Rəştədə, İroni İslam Respublika ərtışi dıyo ğıvvə 71minə qilonıjə şəhidon vırə yolqətey mərosimədə, İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin Admiral Həbibullah Səyyari əlovəş karde: deşmən bə İslamiyə İroni ərazi təcavuz kardey plani ıştə fikiku xarıcko, boçiki İroni hərbi ğıvvon çı istikbori vini bə zəmin dəsuedən.

Admiral Səyyari ijən işorəş karde ki deşmən ıştə həmmə cəhdon əncom doəşe ki ozodə ovonədə, İron İslam Respublika ərtışi stratejikə dıyo ğıvvə nıfuzi kam bıbu, əv ijən təsdiğış karde: məntəğə iyən ozodə ovonədə, İron İslam Respublika ərtışi stratejikə dıyo ğıvvə vey zumandə iştirokışe iyən həminə cəhətədə 5 həzo kəşti tosəbə ısət çı milli mənafe oqətey cəhəto skort bıən.

İron İslam Respublika ərtışi həmohənqəkə muavin ijən işorəş karde ki İroni nat kırnə kəştion skortiro, ərtışi dıyo ğıvvə bə hiç ğudrət ehtiyocış ni iyən votışe: ımruj diəroə ovon iyən sıə dıyodə İron İslam Respublika ərtışi stratejikə dıyo ğıvvə iştirokışe iyən İroni nat kırnə kəştionku mudafiə kardedə.

İron İslam Respublika ərtışi dıyo ğıvvə nakonə fərmondə həmçınin təkidış karde: bəpe muğəddəsə mudafiə dıvranədə İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilat və ərtışi ğəhrəmonətionku yod bıbu, ijən əlovəş karde: İraği bəes rejimi ərtış bə Xorrəmşəhri varid bey zəmonədə 34 ruj de İroni  millət, ərtış, Sepah iyən bəsicion muğaviməti dim bə dim bıə jəqo ki deşməni həmmə roy plan iyən çəvon əməliyoti nəticəon benəticə mande və beynəlxalğə istikbori həmmə planon məğlub be.

Tags