Sep 27, 2022 13:09 Asia/Tehran
  • İronədə iğtişoş otəşi məhv kardeyku, Sionist rejimi mediyaon təəssuf.

Sionist rejimi mediyaon İronədə iğtişoşon otəşi məhv kardeyku, ıştə təəssufi nışoşon do iyən etırof kardeşone: ım iğtişoşon əlovə kardeyro, Amerkə cəhdon xususi de interneti əktiv kardey roy hiç nəticəş nıbe.

Bə zinə ruji  Əlməyadin raporti əsos, sionist rejimi mediyaon bə İronədə etırazon məhv bey illəti xoto,Telavivi noumidiku xəbəşon do.

İsraili televeziya 12 minnə kanali ərəbi koonədə koşınos, İhod Yəari votışe: Amerkə, İronədə interneti oj kardeyro vey cəhdış karde, əmmo Amerkə cəhdon bə etırozəkəyon hiç koməkış nıkarde iyən bois bıə oşko surətədə, iğtişoşi hevujətiku kam bıbu.

Yəari ijən əlovəş karde: de təəssufi bəpe eterof kəmon ki İroni rəsmi şəxson karde zınəşone ım kişvərədə qıvonə pəto bə iğtişoşon səpe eğandon.

Dəvardə rujonədə, Tehron iyən İroni çand qılə şəhronədə, iğtişoşçion bə umumi iyən xususi təsisaton və əmniyyəti mudafiə kardə kəson həmləşon karde, ki İroni həmmə məntəğəonədə de ımniyəti ğıvvon huşinəti və milləti bəsirəti vositə, ım iğtişoşon otəş həmoş bıə.

Dəvardə rujonədə, kişvəri həmmə məntəğəonədə, İslamiyə İroni millət çı iğtişoşon məhkumiyətədə, yolə aksiya bərpoşon kardə.

Tags