Sep 28, 2022 13:24 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan: İron qıləy vırə ni ki har kəs hərbi peqardımon ya ranqinə inğilobi çəyədə əncom bıdə.

İroni xarıci vəzir bə Amerkə rəsmi şəxson xətob votışe: İronədə hiç muhimmə xəbə ni və rejimi əvəz karde nibəbe.

İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan de NPR nomo bıə Amerkə milli Rədio votımonədə, İronıjə cıvonə kinə, Məhsa Əmini marqi barədə qıləy sovali cəvobədə votışe: dınyo həmmə vırəonədə əcumlə Amerkə, İnqilis iyən co kişvəronədə har sor çand da kərə bənə jığonə ım hodisəon muşahidə bıdə.

İroni xarıci vəzir ijən votışe: ım hodisə vağe bey zəmoniku tosə bə ısət, İroni prezident ım məsələş dəğiğ surəti domu kardeydə iyən de Xanım Əmini ailə sıhbətış kardə, məhkəmə təşkilat həm ciddi iyən ğoym ım məsələ tədğiğədəy.

Əmirəbdullahiyan ijən təsdiğış karde: bə İroni milləti pokə hisson xoto, ım hodisə əvvəlnə saətonədə, de milləti vositə sulhomiz etırazon əncom bıə əmmo əmə həm məhkəmə təşkilati nəzə intizorədən.

İroni diplomatiya təşkilati yol  əlovəş karde: boçi bəpe həmonə şəbəkəon ki Londoniku idorə bbıdən ya xot Amerkə daxılədə, Amerkə rəsmi şəxsonku kalion təhrikomizə sıxənon bəyon iyən İroni koonədə mıdoxilə kon.

Əmirəbdullahiyan votışe: ım şəbəkəonku kalion ki Londoniku hidoyət bıdən, oşko surəti, milləti bə iğtişoş, xiyoboni otəş jəe, və cəmaəti kıştey təşviğ kardedən.

İroni xarıci vəzir ijən əlovəş karde: mınofiğon terroristiyə qrup ki 17 həzo İronıjə şahrvandi şəhid kardəşe, Amerkə iyən Avropa kişvəron təhrik kardey holədən və ıştə amilon bə İroni daxıl vığandedən.

İroni xarıci vəzir ijən təkidış karde: etıroz, xələl iyən iğtişoşi miyono farğ heste. İronədə bə milləti tələbon diğğət dodəmon əmmo de ə şəxson ki iğtişoşi domuədən iyən xarıcion nıfuzi jintonədə bıbun, bə prinsipon əsos, rəftor bəbe.

Əmirəbdullahiyan sanksiyaon peqətey muzakirəon barədə həm votışe: cəmədə Vyanaədə mısbət iyən bə nav votımonon əncom bıə və veyə mesajon de Amerkə tərəfon mıbodilə bıə.

İroni diplomatiya təşkilati yol ijən təsdiğış karde: baği mandə mıvzoonədə Amerkə qıləy mətni doəşe ki çəyədə veyə məlum nıbıə məsələon mucudin və İron İslam Respublika bə Avropa ittifoği siyosəton həmohənqəkə votəşe ki mətn bəpe şəffof, ruşin iyən zumand bıbu.

Tags