Sep 29, 2022 09:34 Asia/Tehran

İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə kamandir votışe: tosə bə ısət İraği Kırdıstoni məntəğədə və terroriston fəaliyət iyən sakin bıə vırəonədə, de 73 qılə zəmin bə zəminə ballastik rəket və çand intihori dron həmlə bıə ki terroriston vırəon komilə məhv bey bois bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə kamandir Qeneral Muhəmməd Pakpur bə cotələbə terroriston vırəon səmti de Həmzə Seyyeduşşohəda(ə) nomo bıə ğərorqoh canqəkəyon əməliyoti işorəş iyən əlovəş karde: ım əməliyotədə İraği Kırdıstoni məntəğə nığılədə bə terroriston vırəon həmlə bıə.

Qeneral Pakpur ijən təsdiğış karde: ım əməliyoti tojə mərhələdə, bə cotələbə terroriston vırəon ki 24 qılə vırədə hevuj bıən iyən bəzi baxşonədə yandeku 400 kilometr fosiləşone, cotələbə terroriston vırə iyən bazaon ki ğoym surətədə bə anti İroni terroristiyə qrupon məxsuse, məhv bıən.

İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə kamandir işorəş karde ki bəpe İraği şimoli Kırdıstoni məntəğə rəsmi şəxson, anti inğilob iyən bə İron İslam Respublika ələyh sui-ğəsdəkə terroristiyə qrupon məhv beyro ıştə həmmə cəhdon iyən ğərolon əncom bıdən, əv ijən təkidış karde: tosə anti inğilob və bə İron İslam Respublika ələyh sui-ğəsdəkə və cotələbə terroriston komil surətədə be siloh kardeyro, İraği Kırdıstoni məntəğədə islami canqəkəyon əməliyot dəvom bəkay.

Zinə rujədə, Həmzə Seyyeduşşohəda(ə) nomo bıə İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilati zəmini ğıvvə ğərorqoh de məhv kardey dronon və rəketon vositə, cotələbə terroriston baza hədəf qətəşone.

Sentiyabrə manqi 24 minnə rujədə, İslamiyə İnğilobi Sepah Təşkilat, İraği Kırdıstoni məntəğədə, anti cotələbə terroriston vədə, ıştə artileriya həmləon binoş kardə be.

Tags