Sep 30, 2022 13:36 Asia/Tehran
  •  Xobreqane Rəhbəri ali məclis bə iğtişoşçiyon cəzo doe təkidış karde.

Xobreqane Rəhbəri ali məclis de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey vositə, iğtişoşon və bə dini muğəddəsə çiyon tovhin kardey məhkum iyən bə iğtişoşçiyon cəzo doe təkidış karde.

Qılə holədə ki kali çı İroni millət, şahrvand Xanım Məhsa Əmini marqiku vey norohətin və çı təhğiğon nəticə intizorədən, dəvardə rujonədə bıə bəzi şəhron əcumlə Tehronədə etırazon bə umumi vırəon zərəl-ziyon varidış karde.

Əmmo İroni həmmə şəhronədə, İroni millət çın iğtişoşon reaksiyadə de Xıdo Rəsul(s)-i umməti yolə qırdbemonədə iştiroki vositə, iğtişoşçion hərəkəton, bə umumi təsisaton həmləon həmçınin əmniyyəti mıhofizə əkəyonku kalion şəhid kardey, məhkumışon kardə.

Həmçınin xəbə omə 6 həzo nəfəriku vey çı kişvəri ali təlim mərkəzon və universitionədə bıə ustudon qıləy cəmi hərəkəti ğolibədə, mərhumə Məhsa Əminiku duə mudafiəkəyon tərəfo, kişvər və milləti əmniyyəti məhv kardey barədə qıləy bəyoniyə muntəşirışon kardə ki çəyədə ım hərəkəton məhkum bıə.

Səfadəştədə muğəddəsə mudafiə  iyən hərəmi mudafiə şəhidon yolqətey mərosimədə həm, Tehroni ostandar Muhsen Mənsuri tojədən votışe: dəvardə rujonədə iğtişoşon sə bıə və Tehron çand ruj bəbe ki oromətiədəy.

Həmçınin Kırdıstoni ostandar İsmail Zarei Koşa votışe: Ostani tojə iğtişoşonədə hərbion iyən polis, de səbri rəftorışon be jəqo ki ostanədə fəğət 3 faiz etırozəkəyonku dastqir bıən.

Bə Tele Rədio aqentiyəti raporti əsos, zinə pencşəmbə rujədə  Xobreqane Rəhbəri ali məclis bəyoniyə muntəşirış kardə ki çəyədə omə: dəvardə rujonədə qıləy fitnə ki əy şohid bimon, əqərçı de İslamiyə İroni aqahə jenon iyən mırdon huşinəti və çokə iştiroki xususi Xıdo Rəsul(s)-i umməti milli qırdebemoni, be nəticə bıə, əmmo co kərə ictima oroməti iyən əmniyyəti məhv kardeyədə, bə dini muğəddəsə çiyon be ehtıroməti kardey və bə islami nizomi prinsipon ələyh həmlə kardeyro, qıləy bəhonə be.

Im bəyoniyə dəvomədə omə: çand nəfər kamə şəxson ki məsələonku çokə dərkışon ni, ım islami kişvər iyən nizomi intiğomkorə deşmənon nəhsə hədəf iyən planon icra kardışone və kişvər iyən millətiro, xərcon icodışon kardə.

Xobreqane Rəhbəri ali məclis bəyoniyədə omə, de ım vıcud ki islami kişvərədəmon iyən bə dini prinsipon bovəmandə milləti soybimon, əmmo vindemone ki bə Kərimə Ğıroni be ehtıroməti kardey, məçiton otəş jəe, bə umumi iyən xususi vırəon zərəl-ziyon varid kardey, bə əmniyyət iyən polis və bəsici ğıvvon təcavuz kardey, çoko de xarıci qrupon iyən çəvon rəhbəron vositə əncom bıə ki çəmə cıvonon hissonku sui-istifodəşon kardə.