Oct 01, 2022 13:56 Asia/Tehran
  • İroni bəzi məntəğəonədə bıə dəvardə rujon hodisəon barədə, İroni kəşfiyot vəzarətxonə bəyoniyə.

İroni kəşfiyot vəzarətxonə de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey vositə, elanış karde:İroni bəzi məntəğəonədə dəvardə rujon hodisəon, oşko iyən hiss kardənin iyən muxtəlifə məxfiyə baxşon səhnəş be.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, İroni kəşfiyot vəzarətxonə bəyoniyədə omə: dəvardə rujonədə, xiyabononədə, vətəni mudafiəkəyon, iyən kişvəri əmniyyət və nəzmi mıhofizə kardə kəson, de muxtəlifə qruponku amilon və kali məcmoəon, xarıci cəsusi təşkilaton amilon, Amerkə iyən İnqilisi dıvləton sərostə mıdoxilə və çəvon dumoədə Səudion hyəmçenin iğtişoşəkə noaqah iyən fərib hardə amilon dim bə dim bin.

Im bəyoniyədə əlovə bıə: dəvardə rujonədə, bə mınofiğon qrupon vabəstəyon və amilonku 49 nəfər dastqir bin ki bə Albaniya sakin bıə terroristə mınofiğon əmri əsos, ım koonədə fəaliyətışon be, əcumlə: iğtişoşon təhrikəkə pesoxtə bıə xəbəon istehsoliku tosə terror iyən təxrib, bə şuaron cəhət doey, xiyabani iğtişoşon səhnəonədə sərostə iştirok və umumi təsisaton təxrib kardey, de polisii mığobilə kardeyro, muxtəlifə əbzaron təmin kardey, de otəş qətə məteriyalon istifodə kardey vositə, şəxsi və umumi maşinon iyən vırəon otəş jəey fəaliyəton.

İroni kəşfiyot vəzarətxonə bəyoniyədə ğeyd be: Kırdıstoni qədə qrupi amilonku 77 nəfər ki sionist rejimi qədə qrupon rəsmi mızdoronku əcumlə Kumlə, Demokratiya, Pak, Pejak  iyən ım qədə qrupon bardə yolon ki kişvəri ğərbi marzon 2 tərəfədə bə Kırdıstoni milləti ələyh xəbisə planon icod kardey məşğul bin, dastqir bıən ki ım dastqir bıə kəson miyonədə, İraği Kırdıstoni məntəğədə sakin bıə qurupiku qıləy kadr və ali uzv həm hestin.

Im bəyoniyədə omə:Təkfiri-terroristi qruponku 5 qılə uzv de 36 kiloqerəm otəş qətə məteriyalon bə ico dastqi bin ki ım dastqir bıə kəson pidəşon be de iğtişoşon fırsətiku istifodə karde və  milləti cəm bıə vırəonədə bomba noe iyən daveon əlovə kardey cəhətədə, iğtişoşçiyon təhrik bıkon.

İroni kəşfiyot vəzarətxonə ijən təsdiğış karde: işorə bıə bıə terroriston əlovə bə ım ki kişvəri ali rəsmi şəxson terrori plani dumoədə bin, həmçınin pidəşon be İroni cənub, Şirazi əzodorə heyət iyən İroni şimol şərğ Məşhədi şəhidon meydonədə, bomba noey planon əncom bıdən ki de əmniyyəti hərbiçion huşinəti vositə çəvon koy benəticə mandəy.

Im bəyoniyə əlovəş karde: Bəhaiyət nomo bıə cəsusə təşkilat bə işğali Həyfaədə sakin bıə mərkəzi rəhbəron əmri əsos, iğtişoşi səhnədə veyə iştirokışon be və umumi vırəon təxrib kardışone çən, dəvardə rujonədə, Bəhaiyəti vey muhimmə amilonku 3 nəfər lider iyən 2 nəfər çəy mediya mudiron dastqir bıən.

Həmçınin iğtişoşi meydon və çəy peştədə bıə pləhləvi nəhsə rejim ijən səltənət tələbə vabəstəonku 92 nəfər zıney iyən dastqir bıən və Almaniya, Polşa, İtaliya, Fransə, Holəndiy, İsveç kişvəronku 9 nəfər xarıci təbəə həm dastqir bıən ki ım iğtişoşon ya çəy peştədə iştirokışon be.

Tehron iyən İroni muxtəlifə ostanonədə həm, de xarıci mediyaon rabitəşon bıə amilon həm peydo və dastqir bıən ki çəvonro dossiye təşkil bıə ta məhkəmə cəhəto çəvon beqnunə koonədə tədğiğ bıbu, ijən bə həmonə səfarətxonəon ki tojə ixtişoşədə hətto qədə rolışon be nota doə bəy.

Tags