Oct 02, 2022 15:56 Asia/Tehran
  • Əfğanıstoni terroristiyə həmlə məhkumiyətədə, terrorizmi ğıboniyonku mudafiə onemoni bəyoniyə.

Kabulədə təlim mərkəzi terrorizmə tepemon məhkumiyətədə, terrorizmi ğıboniyonku mudafiə onemonon qıləy bəyoniyə muntəşirış karde.

Cımə sıbh Kabuli ğərb, Pərçi dəşt məntəğədə qıləy təlimi mərkəzədə, tepemoni cərəyonədə, 35 nəfər kıştə iyən 80 nəfər həm zəxmin bıən.

Dəvardə haftə cımədə həm Kabuli Vəzir Əkbərxani məntəğə məçiti varid bey nezədə, terroristiyə tepemoni hodisə dumoədə, çand nəfər kıştə iyən zəxmin bıən.

Dəvardə i sori mıddətədə, ki Əfğanıstonədə Taleban tojədən bə ğudrət rəsəşe, ım kişvəri muxtəlifə məntəğəonədə əcumlə Kabul, Məzar Şərif və Ğəndoz məçitonədə, terroristiyə həmləon iyən tepemonon şoydimon ki çəy nəticədə çand sa nəfər Əfğanıstoni millət kıştə iyən zəxmin bıə bin.

DAEŞ terroristiyə qrup Im tepemonon məsuliyəti bəştə ohdəy qətəşe.

Bə İrna raporti əsos, zinə, terrorizmi ğıboniyonku mudafiə onemonon Əfğanıstonədə Kac nomo bıə məktəbxonə terroristiyə həmlə məhkumiyətədə, de qıləy bəyoniyə muntəşirış karde iyən elanış karde: co kərə Əfğanıstonədə terroriston de dəhşətinə cinoyəti vositə, çand da nəfər be qınohə tələbəon ğətliam kardışone.

Im bəyoniyədə omə: jıqonə dəhşətinə hodisəon 40 sori mıddətədə zılm vində millətiro veyə becəvə vəziyəti icodış karde ki beynəlxalğə istikbori hərəkəton nəticədə be, ım hodisəon vağe bey dəvardəku vey bə beynəlxalğə ictima diğğəti ehtiyoce anədə ki İ Bıə Milləton Təşkilati mehvəri zəruri kardedə ki bəpe beqınohə çand milyonə insonon coniku mudafiə iyən çəvon əmniyyəti icod ko.

Terrorizmi ğıboniyonku mudafiə onemonon dınyo həmmə vırəonədə İ Bıə Milləton Təşkilati rəsmi şəxson insoni həxon fəalin, universetədə ko kardə kəson, şəxsiyəton, fik kardə kəson iyən İlahi dinon rəhbəronku tələbış kardə ta de mınosibə ğərolon qətey vositə de umumi aqahi bə inkişof rosniye iyən ictimai vəhdəti əlovə kardey muğabilə stratejiki vədə, terroriston de məğlubiyəti dim bə dim kon.

Tags