Oct 03, 2022 14:10 Asia/Tehran
  • Rəyisi: bə inkişof resey royədə İroni hərəkət deşmoni ğeyzinış kardə.

İron İslam Respublika prezident milləti aqahi iyən deşməni planon məğlub beyədə bə hodisəonku təbyin təsiri iyən muhimmə roli işorəş karde iyən votışe: bə inkişof resey royədə İroni hərəkət deşməni ğeyzinış kardə.

Qılə holədə ki kali çı İroni millət, şahrvand Xanım Məhsa Əmini marqiku vey norohətin və çı təhğiğon nəticə intizorədən, dəvardə rujonədə bıə bəzi şəhron əcumlə Tehronədə etırazon bə umumi vırəon zərəl-ziyon varidış karde.

Əmmo İroni həmmə şəhronədə, İroni millət çın iğtişoşon reaksiyadə de Xıdo Rəsul(s)-i umməti yolə qırdbemonədə iştiroki vositə, iğtişoşçion hərəkəton, bə umumi təsisaton həmləon həmçınin əmniyyəti mıhofizə əkəyonku kalion şəhid kardey, məhkumışon kardə.

Tojədən cərəyanonədə virtual fəzo təsiri yod vardey, nışoş do ki ictimai muxtəlifə şəbəkəon ki kişvəri xarıciku mudiriyət bəbe, etırazon cəhət doey, və ım etırazon bə iğtişoş iyən vızməti əvəz kardeyədə vey muhimmə rolışone.

Bə Prezidenti məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, dıvlət kabineti iclosədə, İron İslam Respublika prezident, Sed İbrahim Rəisi, muxtəlifə baxşonədə xususi iğtisodi baxşədə bə 13 minnə dıvləti muvəffəğiyəton işorəş karde iyən təsdiğış be: ımruj deşmən ıştə həmmə cəhdon əncom dodə ta İroni milləti oroməti iyən rifoh və kişvəri bə inkişof rəseyro mane bıbu.

Rəisi ijən əlovəş karde: deşmən vey ğeyzine ki İron be ım ki bə peşo oqardo ıştə muhimmə ehtiyacon təmin kardeyro, vey cəhd iyən bə inkişof rəsey royədə hərəkət kardedə çən deşmən pidəşe həminə cəhəto bə kişvər zərbə bıjəno.

İron İslam Respublika prezident mucudə muşkilaton iyən maneon peqətey iyən kişvəri bə inkişof rəseyro, de deşmənon xəbisə planon muğabilə kardey vey muhimmə roy bə hisobış varde iyən votışe: deşmən həmişə zəifətionku istifodə kardey dumoədəy, əmmo muşkilaton peqətey iyən məsuliyəton vey çok əncom doey, həminə meydonədə deşməniku fırsəton qəteşe.

Rəisi tojə iğtişoşonədə, iğtişoşçiyon iyən deşmənon məğlub kardeyro, İroni millətiku ğədrdonətiş karde iyən təkidış be: İroni dıvlət ciddi surətədə irodəşe de 24 saətə xidməton vositə deşmənon bəştə nəhsə hədəfon rəsey royədə məğlub kon.