Oct 04, 2022 14:24 Asia/Tehran
  • Rəyisi: əmniyyəti məhkumonku 2 nəfəri ozod kardey, çı İroni əloğəonədə çokə metod iyən xəyəmandəti nışonəy.

Telefoniyə votımonədə, İron İslam Respublika prezident de İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatib sıhbəton cərəyonədə votışe: əmniyyəti məhkumonku 2 nəfəri ozod kardey, muxtəlif məsələon həlliro, çı İroni əloğəonədə çokə metod iyən xəyəmandəti nışonəy.

Bə İrna raporti əsos, zinə şəv, və telefoniyə votımonədə, İron İslam Respublika prezident, Sed İbrahim Rəyisi de İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatib, Antoniyo Qutreş, İronədə zindoni əmniyyəti məhkumonku 2 nəfəri ozodiədə, İroni xəyəmandəti iyən əməliku ğədrdonəti kardey cəvobədə votışe: ım hərəkət, məsələon iyən muşkilaton həlliro İron İslam Respublika rabitəon metod iyən xəyəmandəti nışonəy.

Rəyisi ijən işorəş karde Yəmənədə bıə otəşbasti dəvomiro İ Bıə Milləti Təşkilati sərkatibi umu reaksiyaədə bəyonış karde: İron həmişə yəmənədə bıə otəşbasti icod kardey iyən mıhosirə peqətey iyən ım kişvəriədə Yəməni-Yəməni votımonon royku bıhranon həl kardey və be xarıcion mıdoxilə sulh icod kardey, təkidışe.

Əv ijən əlovəş karde: umidıme de İ Bıə Milləton Təşkilati cəhdon vositə, Səudi Ərəbiston bə yəməni milləti ələyh həmləon bə oxo bırosno, və bəştə təəhudon əməlış bıbu,  ta Yəməni milləti məsəlon həlliro, Yəmənıjon iştirok və ım kişvəri milləti tərəfo sərnıvışt təyin beyro zəminə hozzı bıbu.

Rəyisi ijən təkidış karde ki İron İslam Respublika hozzoe ki dınyo iyən məntəğə məsələon həlliro ıştə təsirin zərfiyətonku istifodə ko.

Həminə telefoniyə votımonədə, İ bıə Milləton Təşkilati sərkatib Antoniyo Qutreş həm Dınyo iyən məntəğə məsələon həlliro İron İslam Respublika humanitar iyən rabitə icoəkə metod iyən xəyəmandətiku ğədrdonətiş karde iyən İ Bıə Milləton Təşkilati umumiyə iclosi kənoədə bəşət vindemoni de Rəyisi işorəş karde iyən votışe: şımə bozorqvaranə mizbonəti mıro yolə fəxr be.

İ bıə Milləton Təşkilati sərkatib bə İron İslam Respublika prezident xaticəmətiş do ki Yəməni muxtəlifə qrupon votımonon royku bıhranon həlliro cəhd bəbe iyən bə Yəmən həmləon vəy qəteyro koon əncom bıdə.

Qutreş ijən təsdiğış karde: umidıme ki karde bıznəmon, de İroni iştirok, ki çand həzo sornə sivilizasiya kanəti soybe, tojə siyasi strukturi icod kəmon.

Tags