Jul 30, 2021 14:13 Asia/Tehran

Bə Şeyx İşraği ehtırom noye ruj

Şəhabuddin Yəhya ibn Həbəş ibn Əmirək ƏbulFutuh Suhrəverdi de Şəhabuddin,Şeyx İşrağ,Şeyx Məğtul və Şeyx Şəhid ləğəbi,Hicri-Ğəməri(milodi donzəminə əsrədə) qıləy məşhurə İronıjə filosof,həkim iyən arif və İşraği islomi fəlsəfə məktəbi təsisəkə şəxs.Əv,Zəncani şəhri nezədə bıə Suhrəverd diyədə bə dınyo çəşış oj kardə.Şəhabuddini moəku bıə sori həxədə çı torıxəvonon miyono ixtilof mevcude. Şeyx Şəhabuddin Suhrəverdi təvəlludi torıxi bəpe təğribən Hicri-Ğəməri 545(milodi 1150) ta 550 Hicri-Ğəməri(milodi 1155) zınəşone.əmmo,muosirə muhəğğiğon min cumlə Seyd Huseyn Nəsr və Hanri Karbon çəy təvəlludi sorışon Hicri-Ğəməri 549-ə(milodi 1154-ə) sorşon zınə.

Suhrəverdi ıştə hırdənəti devronış Suhrəverdədə dəvordıneşe.aftobioqrafiyə ənıvışton çı Suhrəverdi jimoni hırdənəti devroniku ziyodə xəbəşon doəni və bə həmonə dəlili xoto,çəy ozavziye iyən sıftənə elmi təhsili həxədə qıləy dəğiğə məlumat mevcud ni.fəğət ımi zınedəmon ki,Əv ıştə sıftələ elmi təhsilış Suhrəverdədə  bə dast vardəşe və həmonə vırədə çı Şeyx Əbdur-Rəhmon Məktəbdori qırd elm və fəzlış ıştə nıhrdənəti zəmonədə omutəşe və ıştə həmdərsonku bənav şıə.Şeyx İşrağ Suhrəverdi bədiqə bo elmo-zıney kəsb kardero bə Mərağa şəhr şe və çı Məcduddin Cili palu de hikməti təhsili məşğul be və jıqo bızın həmonə zəmonədə be ki,deştə dust iyən şoqirdon tələbi “Əttənqihat fi usulil-fiğh” kitobış təlifış karde.

“lame fiş-şiklir-rabe” kitobi ənıvışt Məcduddin Cili kəlom iyən hikməti elmi yolə şəxsiyyətonku be və min cumlə Hicri-Ğəməri şəş iyən haftminə əsri yolə İronıjə təfsirəvon iyən  həkim İmom Fəxri Razi ostadonku be.İmom Fəxri Razi qıləy dırozə mıddəti ərzədə çı Məcduddin Cili nəzdədə de elm iyən hikməti təhsili koy məşğul be və votey bedə ki, Şeyx Şəhabuddin Suhrəverdi Mərağədə mandeyədə  de İmom Fəxr Razi həmdərs bıə.nəğlışon kardə ki,İmom Fəxr Razi ki,çı fəlsəfə dıjdə mıxolifonku be,çandə soron de Şeyx Şəhabuddin Suhrəverdi həmdərs bıey və çəy bəfoti bədiqə,çı Suhrəverdi “Təlvihat” kitobi qıləy nusxə bəçəy dasti rəse,əvış maçə karde və ıştə i mədrəsədə handə kanə dustış bə yod dənoe,bəme və ıştə çəşi arsış ru karde.

Şeyx Şəhabuddin Suhrəverdi boştə elmi təhsili təkmil kardero təğribən 574-ə sori Mərağəş tərk karde və bə İsfəhan şəhr şe.Əv,Zəhirəddin Farsi məhzərədə çı Umər bin Səhlan Savi təlif kardə “Əlbəsairun-Nəsiriyyə” kitobış ki,çı Şəfa məntıği həmməysə barzə kitob be,omuteşe.həmonə şəhrədə be ki, Suhrəverdi de Şeyxur-Rəyis Əbu Əli Sina fik və rayon oşno be.Şeyx İşrağ İsffəhonədə həmmə zəmononku vey bə İbn Sina məşrıği hikməti aşığ və cəzb be və votey bedə ki,İbn Sina “Risalətut-Teyr” –i farsi tərcumə və “risalətul-bustanul-ğulub vəl-ğissətul-ğurbətul-ğərbiyyə” kitobış İsfəhonədə bıə mıddətədə nıvıştışe.

Tags