Aug 08, 2020 13:50 Asia/Tehran
  • Ğədir-Xumi xutbə

Ğədire xumədə Həzrəte Muhəmməd(s) rəsmən çı həmmə kəsiku bo Əmirələm-Muminin Əli(ə)-i canişinəti iyən viloyəti beyətış se.

Həzrət qıləy xutbədə hamiyəşe:

“Aqah bıbənən həlol iyən hərom ziyode və mı əvoni iqlə məclisədə aşmarde və bəşmə omutey nibəzınem və qırd həlolon əmrkəm və çı həmmə həromonku nəhykəm.çən,Xıdovəndi tərəfiku bəmı əmr bıə ki,çı Əli(ə)-I çımı bəpeştə Əmirəl-Muminin iyən çəy bədiqə canişinon həxədə şıməku beyət bıstənom və bəşmə dast bıdom  və əv imoməte ki,çəvon miyono bərpoye və çəvon oxonə qılə Məhdiye(əc) ta əruji ki, de fəzo iyən ğədəri ruji soybi mıloğat və vindemonko.

Ha məxloğ ha!şımənım bə har qıləy həloli səmt ki,səbərom karde və şıməm çı har qıləy həromiku oqətıme,hiçvaxati çəvonku oqardəni və əvəzım kardəni.ın mevzu ıştə yodədə oqətən və hifzkənən və bə iyande sıfarışkənən və əy(həlol iyən həromi) təbdil iyən əvəz məkənən.bızınən ki,mı ıştə sıxani tikror kardedəm ki,nımoji bərpokənən iyən zəkot pərdaxtkənən və əmr be məruf iyən nəhy əz munkərkənən. aqah bıbənən ki,həmməysə barzə əmr be məruf ıme ki,(imoməti barədə)çımı sıxaniku xəbədo bıbənən hakəs ki,iyo hozzı ni bəvon həm bırosnənən və çımı tərəfiku boçəy ğəbuliro əmrkənən və deəy mıxolifət kardeyku oqətənən.zira,ın mevzu Xıdovəndi iyən çımı tərəfiku bıə qıləy fərmone.və har qıləy əmr be məruf iyən nəhy əz munkər  fəğət de məsumə imomon bə kəmoli bərəse.

Ha məxloğ ha!Kərimə-Ğıron bəşmə aqahəti doydə ki,Əli(ə)-i bəpeştə çəy fərzəndon məsumə imomonin və mı əvoni bəşmə təğdım kardedəm ki,əvon çımı iyən çəy nəslikun.joqo ki,Xıdovənde-Xalığ ıştə kitobədə hamyedə:”həmonə(imomətış) çəy nəslədə qıləy sabitə kəlməş ğərol doe”.(Zuxruf-28)və az həm voteme:”çanədə ki,bə dıqlə(bə Ğıron iyən Əhli-Beyti) təməssık(çanq) bıjəniyon,hiçvaxti ro nidəbəqıjniyon”…..

Ha millət ha!bə təğva rioyətkənən və ğıyoməti ruji saxtətiku bıtarsənən.çoko ki,Xıdovənd hamyedə: “Ğıyoməti ruji zəlzələ vey dıjd iyən hovlnokə hodisəy”(Həcc-1).maq,ğıyomət,hisob,(əməlon)tavzo və aləmon pərvərdıqori mığobilədə bə hisob-kitobi rəsey iyən məkofot və cəzo bə yod dənənən.hakəs çokə ko deştə bə ico biyo,çəy mıkofoti bəstəne və ikəs ki,qıno iyən bevəcəti biyo,çı vəhıştiku bəhrə bəbarde.

Ha məxloğ ha! şımə ziyodiyon və iqlə zəmonədə de iqlə dasti bəmı dast doey əzıniyon. Bə həmonə dəlili xoto,Xıdovəndi bəmı fərmon doəşe ki,şıməku de zıvoni iğror bıstənom ta de Əmirəl-Muminin Əli(ə)-I iyən çəy iyən çımı nsəliku bıə imomon viloyəti əhd-peymoni ğoymkəm.çoko ki,(navko)elonım karde ki, çımı fərzəndon çəy nəslikun.

Çən,həmməvoy bıvotənən:əmə ıştə iyən ıştı pərvərdıqori tərəfiku Əli(ə) Əmirəl-Muminəti iyən çəy nəsliku bə donyo omə imomə fərzəndon barədə bəmə ibloğ karde və rosne və əmə məsımone. əmə itoət kardedəmon,rozimon iyən təslimimon.bın mevzuədə deştə dılon,conon,zıvonon iyən daston bətı beyət kardedəmon.de ın əğedə jimon bəkardemon və bəmardemon iyən bəyji bəbemon və hiçvaxti əy əvəz nibəkardmon.həmçinin əy təbdil,əy inkor iyən bəvədə şək nibəkardemon vöə bəştə dıli hiç qıləy şəkki roy nibədomon və ıştə əhd-peymoniku niobəqardemon və əy nidəbareştemon.(Ha pəyğombər ha)  tı de Xıdo əmri Əmirəl-Muminin Əli(ə) iyən ıştı nəsliku və çəy zurriyyəku bıə imomon yəni Həsən(ə), Huseyn(ə)- iyən Xıdovəndi çəy bəpeştə mənsub kardə kəson həxədə pandı doe.çən,boəvon çəmə dılon,conon,zıvonon iyən dastonku əhd-peymon sıey be.hakəs kardeyış zıne deştə dasti beyət və jıqo imkon nıbu deştə zıvonon iğror bəkarde və hiçvaxti ıştə əhd-peymoni əvəz nibəkardemon və Xıdovənd çəmə dılonədə çın peymoniku əvəzon nıvindo.əmə ın xəbə və mesajımon ıştı tərəfiku bəştə nez iyən diyəroə fərzənd və odəmon bərosnemon və Xıdovəndi bımi şoyd qəteydəmon və əv bo şoydətiro kifoyət kardedə və tı həm bə şoyd bıbu”.

Ha millət ha! ısət çiç votedon?Xıdovənde-Aləm har qıləy sədo məseydə və dılon sırronku aqahe. çən, hakəs hidoyət pəyduko bəştə nəf və xeyri hidoyətış pəydu kardə  və hakəs ro dəqıjno bəştə zərəri bə zəlolət eqıniyə.(Yunis-108) və hakəs beyətko de Xıdovəndi beyətış kardə və Xıdo dast çəvon dasti səpeye. (Fəth-10).

Ha məxloğ ha! de Xıdo,demı iyən de Əmirəl-Muminin Əli(ə)-I beyətkənən və həmçinin de Həsən(ə), Huseyn(ə) iyən çəvon nəsliku bıə imomon dınyo iyən axırətədə de dayimiyə nışonə nomi beyətkənən. Xıdovənde-Aləm xayinon məhf bəkarde və bə bəfodoron rəhm bəkarde.çən,hakəs əhd-peymoni darışto, deştə zıvoni peymonış darıştə və hakəs  deştə Xıdo bastə əhdi bəfoko,Xıdovənd rəyrə bəvon dıjdə mıkofot bədoe.(Fəth-10).

Ha məxloğ ha! çəmə bəşmə votə çiyon bıvotənən və bə Əli(ə)-I de Əmirəl-Mumnini nomi səlom bıdənən və bıvotən:məseme iyən itoət kardemone.Xıdolim ha! ıştıku məğfırət tələb kardedəm və oqardemon bəştı tərəfe.

Tags