sen 21, 2020 13:44 Asia/Tehran

Mığəddəsə Mıdofiyə ğəhrəmonətiku qıləy rəvoyət-1

Bə Mığəddəsə Mıdofiyə haftə məxsus bərnomə.

İronədə ın rujon de Mığəddəsə Mıdofiyə haftə əziz qətey rujon  təsoduf kardedə və həmonə rujon əbo-həvo hiss kardey beydə.

 

təğ

komment