okt 25, 2020 12:42 Asia/Tehran

Imruj Hicri Ğəməri Rəbiul-Əvvələ manqi 8 iyən Oktiyabrı manqi 25-ə ruje, təğvimədə ımruj imomət iyən viloyəti osmoni 11-nə ostovə İmom Həsəne Əskəri(ə)-i şəhodəti sorqardış ğeyd bıə.

Yonzəminə İmomi mıborəkə nom Həsən və çə həzrəti məşhurə kunyə Əbu Muhəmməde.çə həzrəti əzizə pı həm Hadi(ə) və çəy inə nom həm Susəne.Əskəri ləğəb çı İmom Hadi(ə)-i de İmom Həsən Əskəri(ə)-i miyono qıləy mıştərəkə ləğəbe.zira,har dıqləyni Samirra şəhrədə jiyən. İmom Həsən Əskəri(ə)-i xısusiyyətonədə omə ki,çə həzrəti  qıləy nurani,mənəvi iyən cəzbəkə simaş hestebe.joqo ki,hakəs ə həzrəti vindeyədə,bəçəy səmt məczub bedəbe və bə ə həzrəti ehtırom noydəbe.deməkə ki,Əbbosi hukumət de İmom Həsən Əskəri(ə)-i qıləy xusumət və deşmınətiş hestebe,əmmo çın hukuməti vəzironku qıləyni,bə İmom Həsən Əskəri(ə)-i fəzilət və kəroməton etırof kardedə və votedə:”Samirrədə hiçkəsım bənə Həsən ibn Əli(ə)-ım nıvinde. vuğar,pokdovnəti iyən buzurquvarətiyədə bənə əy qıləy şəxsım pəydu kardeyım nızıne.deməkə ki,əv cıvon be,əmmo Bəni-Haşim bəy bənə qıləy yolə merd və şəxsiyyəti hurmət noydəbin və ehtırom kardəbin.çəy qıləy barzə vırə və məğamış hestebe ki,dusto-deşmon əy bə tarıfi loyığ vindedəbe”.həmçinin Hicri-Ğəməri  da iyən yonzəminə əsri Şafeyi məzhəbi alimonku qıləyni Əbulas Baksir İmom Həsən Əskəri(ə)-i əzəməti həxədə jıqo nıvıştedə:” Həsən Əskəri(ə) qıləy barzə məğam və ali ğədri soyb bıə şəxsiyyət be”....

İmom Həsən Əskəri(ə) 22 sinnədə çı camiyə İmomət və Hidoyəti koş bəştə ehdəş peqəte ta de Xıdovəndi əmri bo insonon həx iyən ədoləti məsir iyən royədə rəhbərtiko.ım devron şəş sor dəkəşe.bın mıddətədə bə ə həzrəti və,ziyodə saxtiyon və maneyəon beşe.zira,Əbbosi hakimon bo ə həzrəti veyə məhdudiyyət və muşkilatonış icod kardəbe.joqo ki,ə həzrət məcbur be bənə qıləy dərbədər bıə kəsi,bə qıləy mıəyyənə bərnomə əsos,haftə məxsusə rujonədə çı Əbbosi hukuməti məğərr və binadə huzurış bıbu və Əv əyo vanq kardey bedəbe.bəçəy xoto,İmom Həsən Əskəri(ə) tərəfdor və piyəkəson de ə həzrəti irtibat və rabitəşon vey saxt iyən ğeyri-mumkin be.əve,İmom Həsən Əskəri(ə)  bənə navnə çand qılə İmomon(ə) de nomə iyn nımoyəndəon roy vositə deştə şiiəyon rabitəş hestebe.İmom Həsən Əskəri(ə) mıxtəlifə məntəğonədə bo şiiəyon coni hifz kardeyro,qıləy ğoymə rabitə şəbəkəonış icodış kardəbe ta çı şiiəyon de İmom(ə)-i rabitə və çəvon de iyande bıə rabitə bərğərol bıbu və de ın roy vositə bəvon dini iyən siyosi cəhəto rəhbərətiko.....

təğ

komment