Jan 15, 2022 12:48 Asia/Tehran

Rəhbəriyyəti nəzəku məntəğə dəvominə əmniyyəti tərkib hissə-2

Səlom xosə həmzıvonon, şımə cımə ruj bə xəyr bıbu,ımruj həm qıləy məxsusə bərnomə bə şımə xıdmət təğdim bəkam ki (İslamiyə inğilobi Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei nəzəku məntəğədə stabilə əmniyyəti xusiyəton) çəy nom ğeyd bıə.

Imrujnə bərnomədə bə Amerkə heqemonəti tənəzul işorə bəkamon.

Dəvət kardəm de Tolışi Rədio bə ico bımandən.

Əzizə duston, Muasirə ədəbiyotədə heqemonəti məfhomiku 2 qılə muxtəlifə fəhm vucudış heste, əvvəl ım ki heqemonəti bə sultə və sultətələbi məenodəy ki ım mənoədə heqemonəti ya zu bə hərbi və ya iğtisodi ğabeliyəton xoto, xarıci səmtiku ıştə ziyodətələbion bə co kəson icbor kardedə məfhomış heste.

Heqemonəti 2minnə məfhom, 20 minnə əsriku rəvoc pəydo kardeşe,  və bə nıfuzi məenodəy ki har şəxs dovtələbonə ğəbulış karde. Milodi 1945 minnə soriku iyən 2minnə yolə muharibə oxoədə ki 6 sor mıddətış be, həmişə ğudrət və heqemonəti bəhson bəyon bıə be.

Siyosiyə elmi təhliləkəyon nəzəku, heqemonəti zəmoni icod bəbe ki qıləy kişvər həmmə zumandə zəminəonədə əcumlə siyosi, iğtisodi, mədəniyət və hərbi baxşonədə co kişvəron və ğudrətonku vey fərğ iyən barzə səthış bıbu.

Amerkə heqemonəti bə işorə bıə məfhomon iyən mətləbon əsos, tojə soronədə, 2minnə yolə muharibə bəpeşt bıə dıvron, xususi Səvet hukuməti məhv bey bəpeşt, vey tənəzul pəydo kardəşe.

Amerkə heqemonəti təhğiğədə, vey koşınason bovəşone ki tojə soronədə Amerkə heqemonəti bənə qıləy sultə tələbə ğudrət tənəzul kardəşe iyən həmonə kişvər ıştə tələbon və meylon bə co kəson icbor kardey əzı ni, və co muxtəlifə dıvləton və ictimaiyəton bə Amerkə nəzə iyən fiki ğəbul karde rozi nin.

Im həğiğəton dəvardə zəmoniku vey dınyo bə qıləy çand ğutb bıə sistemi səmti hərəkət kardey bois bıə, ki dınyoədə fəğət qıləy kişvər hakim nıbu.

Bə çəy xoto Beynəl xalğ iyən dınyoədə bə çand tərəfinə rabitəon hərəkət kardey səmti şoyd hestim. Həminə iddeo Baydeni sıxənonədə ki ıştə innoqerasiya rujədə bəyon kardəş be, mışohidə bıdə.

“Faren Əferz” nomə bıə jurnal, Amerkə zumandətiku qıləy təhlilədə nıvıştedə: həmmə amilon ki qıləy ruj Amerkə dınyo ğudrəti bois bıə bin, ımruj əvəz bey holədən iyən bə ə səmti şedən ki Amerkə heqemonəti bə oxo bırosnon. Im raportiku qıləy başxədə omeydə be: Amerkə ğudrət iyən heqemonəti tənəzul iyəm məhv bey vəy saxt heste, əmmo de dınyo təhəvolaton vositə, ıştə dəvardə ğudrət iyən ğoyməti dastiku doəşe.

 Im həğiğət zəmoni vey oşko bıə ki Co Bayden həm ıştə prezidenti dıvrə bino beyədə, bə Amerkə heqemonəti tənəzul etırof kardəşe iyən ım məsələ bə Trampi itərəfiyə siyasəton rəbt dodə və bə çand ğudrət və zumandəti nizomi təkid kardışe.

Bayden ıştə innoqerasiya mərosimi nıtğədə, bə Trampi əks ki çəy şuar “əvvəl Amerkə” be, bə “Amerkə ibemoni” təkid kardəşe və votışe ki Amerkə co kərə beynəl xalğ səthədə bəştə rəhbəriyəti roli obəqarde, həmonə rol ki 2minnə yolə muharibə zımoniku ohdəş be, iyən Donald Trampi prezidenti 4 sornə dıvranədə,hiç həs bəy əhəmiyyətış nıbe.

Isət dınyo təhəvolaton nışo dodə ki dınyo nəzmədə təhəvolaton və əvəz bey zəminəon icod bıə.

Beynəl xalğə nazironədə bəyon bıdə ki ım təhəvolaton və əvəz bey şərayeton, Amerkə siyasəton tənəzuli sobit kardedə, iyən ım həğiğəti nışo dodə ki Amerkə de icbor sorəti bəpe dınyo rəhbəriyətiku ki vey soron heste çəy soybe, dast bıkəşo.

Imrujnə iyən ım əsrədə çand tərəfış bıə sistemi şoyd hestimon, iyən ım nizom və beynəl xalğə həmkari qıləy inkor nıkardəninə həğiğət bə hisob omeydə.

Isət rəğibon əcumlə Rusiyə, Çin və Avropa ibemoni vədə, Amerkə ğudrəti məhv bey vey oşkoe, əmmo İroni mığobilədə Trampi dıvləti dumoyəndı məğlubiyəton, çı Amerkə tənəzuli pik noğtə nışoş do.

Bə İroni zid hədəfon dast peydo kardey xoto, bə sanksiyaon təkyə kardey vositə,Trampi məğlubiyəti, çı Amerkə tənəzuli nışonə heste.

 İroni iğtisod Qıləy muhimmə baxş heste ki Tramp bə İroni ələyh makzimum təziğ cəhətədə varid kardəş be, ki çəy əsos ım be: atom muğaviləku xarıc bey, sanksiyaon bino bey, dınyo kişvəron bə cəzo təhdid kardey ki de İron mıbodilə nıkənən iyən İroni icbor kardey ki nati ixraci sıfır ko.

Dırıste ki İğtisodi təziğon bo İroni milləti məişət və iğtisodi vəziyəti vey bədə şəroyeti icod kardəşe, əmmo bois bıə Amerkə bəştə əsliyə hədəfon nırəsi, ım hədəfon əcumlə: kişvərədə nırəce şəroyet iyən, daxıli əmniyyətədə problem icod bey, İroni bə muzakirə mizi səmti hərəkət doe  və ya İroni nizomi məhv karde.

Amerkə, siyasi baxşonədə iyən de beynəl xalğə təsirinə onemonon vositə həm vey səyo cəhd kardəş be ki har kərə çəy nımoyəndəon məğlub bin. İ Bıə Milləton Təşkilati Əmniyyət Şura ki Trampi dıvləti oxonə manqonədə, bə İroni silohinə sanksiyaon əlovə bey iyən bo Amerkə təklif bıə ğətnomə xoto qıləy iclos bərpo kardə be, sıpiyə   bina təklif plani ğəbul nıkarde.

Amerkə ki ıştən qıləy zəmonədə əmniyyət Şuraədə bə İroni zid həmmə ğətnoməon sadir əki, vaxti oşko bıə ki fəğət “Dominikən respublika” qıləy kamə kişvər de Amerkə bə ico mandəş be. həmonə iclosədə 11 nəfər iştirok kardə nımoyəndəon, bə Amerkə ğətnomə muvafiğə sədo nıdoşone, və betərəfə sədo doəşone, ijən jəqo ki intizorış be Çin və Rusiyə nımoyəndəon de çəy muxalifət kardeşone.

Amerkə maşə mexanizmi əmələdə əncom doeədə muvəffəğ nıbe, həminə məsələ  bə ım kişvəri heqemonəti tənəzuli əlovə kardəşe. Im mərhələdə Amerkə həm iğtisodi və siyosi nəzəku və həm huğuği zəminəonədə bə izolasiya səmti hərəkətış karde.

Atom muğaviləku Amerkə xaric bey dumoədə, ım təvafuği uzv bıə kişvəron təkidışon kardə ki Amerkə ım təvafuğədə ğanuni iyən huğuği nəzəku uzv ni, iyən icozəş ni ki bə İroni ələyh maşə mexanizmi əktiv ko.

Həmçınin Amerkəku şikoyət kardeyədə beynəl xalğə məhkəmə sədo bə İroni mənafe həmohənq doə bıə ki həminə beynəl xalğ iyən diplomatiya hissədə bo Tehroniro qıləy muvəffəğiyət heste.

Nəticədə bəpe bıvotəmon ki ımruj yolə muharibə dıvrə iyən sardə canqi bəpeşt, dınyoədə tojə iyən muxtəlifə nəzm hakim heste, ki çəyədə Amerkə heqemonəti iyən dınyo itərəfiyə nizom qədə qədə məhv bıdə. Həmçınin əmri, hucumi və itərəfiyə siyosəti umr həm bə oxo rəsə, həmonə siyosət ki Donald Tramp çəy dumoədəy .

Tags