fev 03, 2020 12:58 Asia/Tehran

İronıjə məşhuron,dınyo iftixoron-78

İroni yol və məşhurə şayironku bıə Ovhəddin Muhəmməd bin Əli Ənvəri Əbiverdi Hicri-Şəmsi dıminə nimədə jiyə.Ənvəri ıştə cıvonəti zəmonış de ziyodə elmon omutey dəvordınışe və çı ədəbiyyot iyən hikməti elmiku əlovə,fəlsəfə,riyaziyyat,musiği,nucum(astranomiya) və sayirə elmonədə veyə təcrubəş hestebe və mıxtəlifə elmonədə bə kəmoli rəsəbe və həkimi ləğəbış boştə peqətəbe.

Ənvəri həmonə devronədə de ədəb iyən şeri sahədə qıləy məhorətış bə dast varde və həmonə cıvonəti rujqorədə bə Sulton Səncər saray roş pəydu karde və ıştə umri si sorış çı Sultoni xıdmtədə dəvordınışe və deçəy mədhi koy məşğul be.çımi bədiqə əv çı sarayku istefoş doe,cəmyətiku təcrid be və de tosə ıştə umri oxo jəqo həm mande.əv Bəlx şəhrədə bəvotış karde və əvışon  Sulton Əhməd Xəzrəviyyə məğbərədə dəfn bıə.

Həmçinin votemone ki,Ənvəri min cumlə çə yolə şayir və kəsonku be ki,ıştə jimoni zəmonədə şeer,hınə və şayirətiyədə ustod be.Ənvəri rujqorədə ğəsidə handey vey rəvocış pəydu kardəşbe .boçi ki,ım ko çəvon jimoni maaşi təmin kardedəbe və həmən əvon deştə zəmonə podşo və yolə şəxson neziku oşno beydəbin….

 

 

təğ

komment