fev 09, 2020 13:01 Asia/Tehran

Şiiə yolə alimon-44

Muhəğğiğ Sani “viloyəte-fəğih” bəhsış de imoməti məsələ binoş karde.əv bo imoməti bənə nıbuvvəti qıləy əzəmət ğayile və əy çı usuli-diniku hisob kardedə.Muhəğğiğ Sani votedə: “həmonə dəlil ki,milləti bə peyğombər(s)-I mehtoc kardedə,milləti bə imomi həm mehtoc kardedə.zira,millət hejo və har qıləy əsrədə bə qıləy zumandə rəhbəri və bəçəy ro nışon doey ehtiyociş heste.çıro ki,şəri icod kardey stimul və ruhiyyə hejo mevcude”.əv siyosəti çı diniku co bıey rədd kardə holədə votedə:”votey nibəbe ki,millət fəğət dınyo koonədə bə hukumət iyən rəhbərəti mehtocin və hukumət fəğət dınyəviye”.bəçəy nəzə əsos,şəri koon həm bə milləti dınyəvi iyən jimoni nizom və sistemi həm ayide.məsələn harçənd ğazi və hakimon bə ko noey ya koyku bekardey,qıləy şəri koye.əmmo,bə milləti dınyo ayib bıə koye”.Kərəki peyğombəron besət və vıjniyey hədəfi çı milləti dınyəvi və uxrəvi hidoyət hisob kardedən və bın bovədən ki,ibodət bə milləti axırəti ayid bıə koye.əmmo,islomi əhkam və təlimoaton veyni bəçəvon dınyo irtibot və ayide.binobərin fəğət ə kəson kardey bəzıneyn dini hukmon bəştə ehdə peqəton ki, peyğombər(s)-I tərəfiku məzunin və bəvon izn doey bıə iyən ğərəz əvon hakəs bə ın məğami mənsub bıbon,əvon zolımin….

Muhəğğiğ Kərəki nıbuvvət və imomətisə əlovə,çı hukuməti bərpo kardey seminə forməş həm təbyin karde ki,əv həm bə İmom Zəmon(ə) ğeybəti zəmoni ayide.əv ıştə cımə nımoji risolədə çı viloyəte-fəğih nəzəriyyəku bəhs kardedə və əy de hədison və məntıği dəlilon bəyon kardedə. Muhəğğiğ votedə:”çəmə duston ittifoği cəhəto nəzəşon ıme ki,fitvo soyb-camiyuş-şərayit şiyə adilə fəğih  ya çoko bəvoteyn mıştəhid –ğeybəti zəmonədə Əimmə(ə)-on tərəfiku kulliyə formədə niyobət ya canişinəti icozəş hest.binobərin bə milləti vocibe ki,ıştə ğəzovət və hukmon çəvon palu bobən və çəvon tərəfiku sadir bıə hukmonku xəbədo bıbon.məzkurə fəğihi həxış heste qıləy fərdi mil ki,çəy ədo kardey və doeyku imtino kardedə,qıləy surətədə ki,bəy ehtiyociş bıbu,əy həvatey bəzıne.həmçinin bə ğayiban,hırdənon,səfihiyon və muflison və həmçinin ıştə molonədə təsərruf və istifodə həx nıbə kəson molon və həmçinin bo məsumə İmomi(əc) tərəfiku mıstəğim təyin bıə hakimon qırd ixtiyoron,bo camiyuş-şərayit fəğihi məsumə İmomi(əc)  ğeybəti zəmonədə həm  mevcude”….

Muhəğğiğ Kərəki bə uləmaon miyono bə de  ”Umər ibn Hənzələ məğbulə” nomi məşhur bıə qıləy hədisi istinodən,fəğihi bə Əimmə(ə)-I məxsusə şərayit zıneydə və əy məsumə İmom(ə)-I canişin və qırd ixtiyoron soyb hisob kardedə.kali uləma jıqo hisob kardedə ki,məsumə İmomi(ə) nayib bəpe məxsusə formadə elon kardey bıbu.çoko ki,İmom Zəmon(ə) ğeybəte-suğra zəmonədə 4 nəfərış de xass və məxsusə nayibon nomi təyin kardedə.əmmo,fazilə uləmanku coqləyni dastə bə mehkəmə rəvoyəton əsos etığodışon heste,İmom Zəmon (ə)-I ğeybəte-kubra  zəmonədə camiyuş-şərayit fəğih İmomi(əc) nayib hisob beydə və harçənd məxsusə surətədə fərdi nom İmom(ə)-i tərəfiku elon kardə bıəni.əmmo,qıləy şərayitədə iqlə fəğihi bə niyobəti dərəcəon rosneydə ki,rəvoyətədə təyin bıə.binobərin  har qıləy fəğih ki,məxsusə şərayitış yəni ədolət,iştihod,kali idorəçəti ğudrət və qıləy şəxsiyyətış bıbu,İmomi(əc)-I nayib bə hisob omeydə və məsumə İmomi malik bıə hukuməti ixtiyoronış heste və bə mısılmınon vocibe ki,bəçəy əmron itoətkon və pemandon…..  

 

təğ

komment