may 17, 2020 12:50 Asia/Tehran

Şiiə yolə alimon-54

Muhəğğiğ Ərdəbili de əhlı-sınnəti rəftorədə həm qıləy məntıği və loyığinə şikilədə be.çəy əğayidi ixtilofon de insofi bə ico be və hiçvaxti əv deəvon de nodırıstə zıvoni sıxan kardedənıbe.çəy devronədə kali şəxson jıqo hisob kardedəbin ki,hətto çı əhlı-sınnəti kitobon oqətey həm səhih ni. əmmo,Muhəğğiğ Ərdəbili jıqo etığodış hestebe ki,əhlı-sınnəti kitobonədə dırıst və nodırsıtə çiyon iyande kəno ğərolış qətə və çəvon həmmə kitobon bə zəlolət eğandə kitob hisob kardey nibəbe və əvoni həmmə iyande kəno noey nibəbe.bəlkəm,bəpe çı səhihə mətləbonku oko doey lozıme və pesoxtə bıə hədison bə kəno noey bəbe.əv jıqo hisob kardeəbe ki,səhihə hədisi çı ğeyri-hədisiku de dəlil iyən istidlolon co kardey bəbe.de jıqo hevujə nəzə Mığəddəs Ərdəbili əhlı-sınnəti ziyodə alimon kitobon mıtoliyə kardedəbe və kali vıronədə əvoni tənğıd kardedəbe və çəvon nəzəku bəhs kardedəbe.həmçinin Muhəğğiğ Ərdəbili bə de əhlı-sınnəti iştimoyi robitəon zərurəti təkid kardedə və ğərəz nasibi və Əhli-Beyt(ə)-I deşımınon,bə de mıxolifon rabitə bərğərol kardey çokəti ayid rəvoyəton ğəbul kardedəbe.

Imon həmmə çı Muhəğğiğ Ərdəbili insof iyən ozodfikəti nışon doydə ki,deməkə ki,həmonə rujıqorədə tındə fikon hestebe,səhihə roonış bə hovzə əhli miyon vardeşe və bəvon de ideoloji mıxolifon rəftoroədə bə islomi rəftori əsos mıdora kardey əsos təşviğ kardeəbe və ro bo fırsət tələbon bastedəbe……..

Mığəddəs Ərdəbili deməkə ki,bəştə bənav və peşo omə yolə alimon və bəştə əsri alimon həm ıştə ehtıromi ibzor kardedəbe.əmmo,çəy ım ehtırom boyis beydə nıbe ta çəvon nəzə təfəkkur nıkardə holədə ğəbulko.çəy şivə jıqo be ki,qırd dıjd və hırdə fiğhi məsələon hətto ğəbul bıə məsələon barədə həm ijən təfəkkur və fik-fam kardedəbe.Jıqo ki,bəzi şəxson votəşe ki,əv hətto bədihi və oşkoə koon həm de dığğəti təhğığ kardedəbe və əvoni bedəlil ğəbul kardedənıbe.çəy bənav jıqo ko fiğhi məsələonədə rayic nıbe.əmmo,çı Mığəddəs Ərdəbili dinamik və nuyə fame  boyis be əv çı hiç qıləy məsələ kənoku de rohəti nıdəvardo və bə coqlə nəzəon iktifo kardedənıbe,ıştən həm de ciddi təhğiğati koy məşğul bedəbe və çın təhğıği nəticə harçənd bə sayir alimon nəzə əks həm bıbu,de şucoəti ıştə nəzə ibroz kardedəbe.

Bə Mığəddəs Ərdəbili ziyodə təğvo iyən kəroməti dəlili xoto ki,milləti çəyku vindəşonbe,əve əv de Mığəddəs Ərdəbili nomi məşhur bıəbe.nəğl bıə ki,şiyə ım yolə alim çıl sori ərzədə nəyinki,bə qıləy qıno mırtəkib nıbe,hətto qıləy məkruhə koş həm bə vırə nırosne.yəni ın yolə alim fəğət de vocibat iyən mıstəhəbbə koon əncom doey məşğul be.iruj qıləy merd de isrori çəyku dəparseşe ki,aya şımə həyğətən qıno kardedəniyon? Mığəddəs Ərdəbili cəvobış doe:”bəqəm şımə nəcasət hardedon ya hətto bəy nəzə kardedon?çəmə nəzə həm bə qıno jıqoe.bəle,bə dini yol və alimon şoydəti əsos,əv bə zohd,təğva iyən ibodəti oxonə dərəcə rəsəbe və çəy qıləy mislış nıbe. Mığəddəs Ərdəbili ıştə rujiqorədə bəsə cokəsonə həmməysə vey pərhizkor be,vey abid və vey təğvanin be.joqo ki,addiyə millət həməy çı təğva və mığəddəsəti zərbul-misol hisob kardedəbin……

Mığəddəs Ərdəbili deməkə ki,qıləy pok və mığəddəsə şəxs be,bo umum milləti,hətto bo dini alimon həm qıləy çokə əxloği nımunə be.çın yolə alimi təvazu,səbrin bıey,əbaxşəti,səxovəti iyən sodətiku ziyodə hikoyəon nəğl bıə ki,əvoni məsey insoni ğulləon zıneyədə bə odəmi komək kardedə.min cumlə nəğl bıə ki,bo ım yolə alimi ziyodə hədiyyəon ısət çı erjin bıbu ya kamə erjış bıbu,vardədebin əv əvoni ğəbul kardedəbe.qahi zəmon qıləy parçə boəy hədiyyə vardəşon be ki,de telı ğeyməti bərobər be.ın yolə alimi adət və vərdış ım be ki,həmonə parçə bənə əmmomə bəştə sə dəvastedəbe və ıştə roysə bə ehtiyocin iyən fəğırə şəxson baxş kardedəbe.joqo ki.əv bə kə oqardeyədə,çə parçəku qıləy qədə hissə çəy sədə mandedəbe.

 

təğ

komment