Dec 18, 2021 13:26 Asia/Tehran

İroni səyahət-120

Məşrutiyyə Kə dıqlə təbəğəku de daxili iyən  xarici baxşoneku iborəte ki,de Ğacariyyə devroni memorəti səpki de 1300 kvadrat metri infrastruktur çı sığ,kərpic iyən tuliku soxtə bıə.de bə ım kə daxil bıey qıləy ğəşənqə so və həyot mışohidə kardey beydə ki,əyo dıjdə hovuz de tuli soxtə bıə və çəy həyotədə qıləy çimən heste ki,bə həmonə məkoni qıləy xass və məxsusə tərovət baxş kardedə.çoqlə barzə  sutuni piyo ruşnə baxş kardə qıləy ço mevcude ki,çəvonku har qıləyni reçinə dıjdə sə sutunış heste və çəy daxil de ranqin iyən ovəynə dərostey bıə.iminə mərtəbədə 6 qılə otağ,balaxonə və dıminə təbəğədə qıləy dıjdə salon heste ki.əv 6 qılə otağiku iborəte.həmməysə reçinə və bə odəmi dıli nıştə  mənzərə dıminə mərtəbədə “Şahnişin” nomo qıləy otağ mevcude ki,çəy qırd so və həyoti mışohidə kardey beydə..

Məşrutiyyə muzey həm Məşrutiyyə Kə otağon və salonədə mıəyyən əvəzon və təmiron icod kardey bəpeştə,de bə Məşrutiyyə İnğılobi ım torıxi sənədon bə nımoyiş noey hədəfi təsis kardey bıə.bənə Səttərxan,Bağırxan,Huseynxan Bağıban,Hac Əli Dəvaçi,Siğətulislom Təbrizi,Hoc Əli Xətayi,Həvard Baskrubel,Kərbəlayi Əli Musyo .Şeyx Əli Əsğər Leyləvayi,Axund Xorasani,Əli Əkbər Dehxoda,Cəhanqirxan Sur İsrafil və Zeynəb Paşa(Məşrutiyyə İnğılobədə iştirok kardə yeqanə xanım) de İnğılobi qrupon mıxtəlifə şəxsiyyəton bə ico  heykəlon,çı Məşrutiyyə muzey torıxi əşyoonkuye.

Muzəffərddin şah iyən Muhəmməd Əlıi şah şikilon və Məşrutiyyə mıxtəlifə dastəon şikilon və çı Məşrutiyyə İnğılobi yolon şəxsiyə vəsiləon və de Məşrutiyyə İnğılobi əloğədor bıə coqlə sənədon işorə kardey bıə.mınosibe ki,bızınəmon ım torıxi əsər 1354-ə Həşi sori de 1171-ə numrə ironi Milli Əsəron list və siyohiyədə ğeyd kardey bıə......

Tags