Jan 13, 2022 12:48 Asia/Tehran

İroni səyahət-123

Təbrizədə Heydərzodə Kə 1380-ə(2001) həşi sori təmir be və ısət həm bənə Təbriz iyən şərği Az.ostani turizm informasiyə mərkəzi unvoni oko doey beydə.ım kə 1378-ə həşi sori (1999) çı İroni milli irson listədə de 2524-ə numrə ğeyd bıə.ziyodə torıxi kəon min cumlə Səlmasi kə və Behnami kə(Fədəki) çı Heydərzodə Kə kəno və ətrofədə ğərolışon qətə.

Səlmasi kə çı Təbrizi ğədimi iyən kanə erjinə kəonku coqlə qıləyniye.ım kə çı şəhrdorəti imorəti nezi və çı Məğsudiyyə ğədimi kuçədə ğərolış qətə və çı ğacəriyon devrə əvvələdə bina kardey bıə və 870 kv metriku iborəte.

Behnami kə həm Təbrizi şəhri Məğsudiyyə məhəllə torıxi binaonku qıləyniye və bə Zəndiyyə devrə oxo iyən bə Ğacəriyyə devrə sıftə oqardedə.çın binaku ısəthəm bənə jimoni məntəğə istifodə kardey beydə və çı Nasirəddin şah hukuməti zəmonədə təmir iyən tojıə kardey bıə və de Ğacari devrə səbki reçinə rəssoməti təzyin iyən dərostə bıə.

Oxonə təmironədə çandıə qılə İronıjə Frasko rəssomon kəşf kardəşone.ım torıxi binaon de 3 həzo kv metri dıqlə binaş heste ki,çəy əsliyə bina və soxtemon bə qıyə və ğışloği bina və çəy qədə bina bə zımhor iyən yeylaği soxtemoni və bina istifodə beydəbe.həmçinin daxili iyən xarici həyat və soonış heste ki, ironıjə kanə və ğədimi kənon bə yod dənoydə.çın kə şimoli ğısmət və hissədə daxili so ğərb iyən şərğədə otağonış heste ki,çəyo qırd həyot və so mışohidə kardey bəbe.Behnami kə de kanə memorəti səpki anqıl jıey çın torıxi bina həmməysə muhimmə xıslətonkuye.holo-hozıədə Behnami kə de Ğacariyyə reçinə memorəti ısət bənə şəhrsoxtey iyən memorəti mıəssisə unvoni çəyku oko doey beydə.ım torıxi əsər 1376-ə həşi (1997)sori Fərvərdinə manqi 23-ə ruji de 1850 numrə  bənə ironi milli əsəronku qıləyni nom iyən unvoni ğeyd kardey bıə…..

Təbrizi Ğacariyyə devri torıxi kəəonku qıləyni bə Həriri Kə işorə kardey bəbe.ım kə və bina qıləy daxili so və dıqlə həm blokış heste.həmonə kəon bə ğıblə səmtin və çı bina xarici formə de divo rəssoməti dərostə bıə ki, bənə Yusif iyən Zuleyxa və coqlə torıxi dastononku ilhom sıə holədə ımon əyo həkk kardey bıə.ım kə 1395-ə həşi 2016 sori bə Təbrizi mətbuat,çap iyən diplomatiyə muzey təbdil bıə.Həriri Kə 1377-ə həşi 1998 sori de 2242 -ə numrə çı İroni milli əsəron list iyən siyohiyədə ğeyd kardey bıə…..

 

Tags