Jan 20, 2022 13:22 Asia/Tehran

İroni səyahət-124

Şərği Azərboyconi mərkəz bıə Təbrizi muzeyonku qıləyni “Soğəli muzeye” ki,qıləy torıxi iyən ğəşənqə kədə ğərolış qətə.çın kə torıx bə Ğacariyyə devroni oqardedə.çın kə memorəti səpg İroni əslə memorəti nışon doydə və vey mehtəşəme.ım kə ki,Şəms Təbrizi xiyobon iyən prospektədə ğərolış qətə,bə Sərraflar xıyzoni ayide və çəy oxonə malik və soyb həm Ələvi ayləy.ım ğəşənqə kə ki,dıqlə təbəğə və mərtəbku iborəte ki,çəy iqlə təbəğə pentonoye və qıləyni həm zirzəmiye.qıləy bina ki,de İroni əslə hınə memorəti və səbki soxtə və dərsotə bıə.bin binadə Ğacariyyə devroni vindədninə memorəti de vey çokə formə bə nımoyiş noey bıə.soy miyono qıləy çokə hovuz heste və əyo de vıli pur bıə dıqlə boxçə həm bə ım kə qıləy çokə reçinəti baxş kardedə.

Imruj torıxi Sərraflar Kə bo soğəli vəslə soxtə və hozzı kardə hınə soybon təlimi mərkəze və de muzey iyən soğəli kə nomi zıney beydə.çun hınə soybon iyən dumo nəvəkəson bın kədə fəoliyyət nışon doydə. bın muzeyədə Şərği Azərboyconi ostoni bənə ustod Əhməd Əbbos Ğabçi,ustod Fəridə Təthiri Muğəddəm və sayirə bıə məşhur iyən dıjdə hınə soybon əsəron vindey iyən çəvonku ləzzət bardey bəbe.həmçinin Soğəli muzeyədə çı soğəli soxtey qırd mərhələon çı sıftəku de tosə oxo vindey bəbe.

 

Tags