Jun 15, 2022 14:10 Asia/Tehran

De "Mah mino" nomo nəşr mərkəzi cəhdi iyən cənab ostad Siyavoş Şəfiği həmkoəti. "İ vənqo vıl" nomo bıə tolışə şerə kiton Dr Ehsan Şəfiği Ənbəraı 20 sorə zəhməton və şeronin ki ha şerədə qıləy erjinə tolışə loğət oko doə bə.

Tags