Jun 29, 2022 13:14 Asia/Tehran

De tolışə inə şair və ənıvışt xanım Səba kəşə bərnamə quş bıdən

bərnamə nav sıxani miyonədə musiği tolışə ostad cənab Məsud Muhəmmədi de səntor sazi jə misiği istifadə bə.

ım tolışə bıvə Masal şəhri yolə hınəsoybe.

Tags