Sep 14, 2022 13:56 Asia/Tehran

Ərbəyini Şemoni həxədə Hociəğə Amili ehandımon

Bismillahirr....çəmə .azə-da bıə əzizon səlo-dıvom heste,Xıdoku rəhmət iyən inoyət tələb kardedəm.xoşə rujon və xosə ləzon orzu kardedəm.inşaallah rəyrə çəmə Ğərəboği əmandə zəminon həm ozodkəmon.azə-i izzət ziyod bıbu.azə -i izzət çəmə izzəte zıllətış çəmə zılləte.hejo çəmə dini vəzifə ım bıə ki,bəçəmə azə- xıdmətkəmon.bın rujonədə çı imom Huseyni(ə) əzəmət ıştəni vey barzə səviyyədə nışon doydə.yəni torıxədə əxtə cəmiyyət hiçkəsi cəmış kardey zınəni.bəşəri torıxədə çanədə bınəvoş,təhğığkoş.qıləy ğudrət bıbu,qıləy cəmolış bıbu,qıləy cozibəş bıbu,1400 sor bəpeştə anədə cəmyəti bə ivrə cəmko,ğərəz imom Huseyni(ə) hiçki ım koy kardeynibəzıne.ım çə həzrəti fikonree,çəy əzəmətinə sıxanone çə həzrəti əzəmətinə usule.əzəmətinə roşe.əzəmıtinə məktəbe ki,ımonış bə ico cəmış kardə.ikəs çı həzrət Əli(ə)-i əboku maçış karde, həzrəti hamyeşe ki,viloyət ım ni ki,çımı əboş pusəkoş.çımı fik heste çımı məramım heste.torıxədə veyə odəmon mardə.sırfən de mısibəti əloğədor nin ımon.bəlkəm çə həzərəti əzəməti usulış bıə.əzəmətinə şuorış heste.beynəlxalğ şuoronış heste.çə həzrəti şuoron məzhəbi və bo şiyə-sınni canqiro oməni.məsələn şımə bə ə həzrəti şuoron nəzəkon ımon nin.kərbəloədə həm çı bəni-uməyyə şuoron və həmən çı imom Huseyni(ə) şuoron heste.az ıştə əzizonku piyedəme ki,bə ə həzrəti ım şuoron nəzəkon ta bə ə həzərti cəmoli erəxon.bıpyişone bə çə həzrəti cəmoli bəçəy reçinəto təmşokon,bə həzərti şuoron erəxon.ısət1400 sor bəpeştə anədə cəmyət,şuredən rubedən.har qıləy məmləkətiku çəmə ironiku.hukmən 29 milyoniku ziyodə cəmyət esət cəm bıən əyo.ın əzəmətinə iştimo çə həzrəti şuoron bə dınyo elon kardedən.ısət dınyo bə jıqo şuoron ehtiyocişon  heste.dınyo eqıniyə ıst bə qıləy vey yavə ğudrəti dast.bə qıləy əhriməni şəytoniyə ğudrəti dast.qıləy ğudrət ki,votedə şərğ həm ğərb həm çəməne.ın vırə çımıne əvrə çımıne.bə har vırə ışrtəni rosney zıneydə və insonon de qıləy məxsusə həxı idorə kardedə.de qıləy məxsusə həxı bə israyili məxsusə həx on doydə.və coqləyniyon bə dərəcəon baxş kardedə. və insonon bə dərəcəon təğsım kardedə.və holın ki,insonon həm çı Xıdo bandən.əvon həmm Xıdovəndi çı tuliku ofəyəşe.qıləyni bəsə coqləynisə hiçvaxti barz bıey əzıni.əmmo ısət de oşkoə formə qardedən votedən ki,çı israyili əmniyyət çəmə əmniyyəte.ım vey qıləy qonə sıxane yəni dınyo eşo əmmo israyil bımando.suriyəş bə bevəcə rujış noe ta israyil  nəfəs bıkəşo.irağış bə bevəcə rujış noe ta israyil  rohət nəfəs bıkəşo.yəmənış bə bevəcə rujış noe ta israyil  nəfəs bıkəşo və liviyəş bə bevəcə rujış noe ta israyil  nəfəs bıkəşo.və çəvon fik ımbe ki,İroni həm bə bevəc ruj bınon.buş zoə buş ıştən elonış karde voteşe ki,çəmə fik ım be ki,sıftə bə ironi həmləkəmon.bə iraği həmlə kardey bo bə ironi həmlə kardey vəsə be.Xıdovəndi qıləy əzəmətinə koş kardə ki, dınyoədə həmmə diyə kardedən ki,ım cəmyət çokonə cəm bıən iyo.senzurəku dəvordıneydən piyedəşon ni çımi xəbə pevolo bıbu.çıro?çunki,şe-şe ım iştimo ın şemon bə dınyodə imperiyalsiton ələyh bəbe.vəomədə ım qıləy əzəmətinə hərəkət bəbe.ıəst həm dıjdə milltonku iyo omeydən iştirok kardedən.ısət diyəkənən çı çiniku koəvonon komco ko kardedən omən əyo iştirok kardedən.de salavati ehsonon baxş kardedən.həvoyə xorək baxş kardedən əmə bəy salavati votedəmon.çini camaat boçi omən. handəşone omən nəzə kardəşone.mıtoliyə kardəşone ki,imom Huseyn kiye.ta de çə həzrəti şəxsiyyəti oşno bıən,bə ə həzrəti aşığ bıən.hakəs ki.omə mutaliyş kardə ki,ə həzrəti çiçış kardə bəy aşığ bıən.dınyoədə əzəmətinə insonon çə həzrəti barədə çanədə dıjdə sıxanon kardəşone.çı dıjdə sıxanon kardəşone.çı hidıstoni yoli votəşe ki, Huseyniku omutəme ki,məzlum bıbum ta ğalib bıbum.qıləy dıjdə mətləb ki,iyo bın işitomoədə  çiyedə əvhəm ıme ki,əcibe ki,əhlı-sınnət bə ın şemoni anqıl qıniyedən iyo iştirok kardedən bın macəradə .çəmə tolışiku qıləy əziz şıbəe bə Kərbəlo hejo əyo həm çın şemoni dılədə əcəlış ome rəse və bə imom Huseyni(ə) mehmon be və ıştə dınyoş əvəz karde.az diyə kardebim vindedəbim ki,əhlı-sınnətiku kali imom cımon ironiku oməyn əyo iştirok kardedən co millətonku çanədə camaat de çanədə saxtəti omıəyn.əmmo ikəs ki,çı ərəbıstoniku bıpyişe əyo booy çəy hukm edome.əy bəkışteyn.əve çəy beşeydə şeydə bə oman bə məsğət.çəyo bə qıləy fılon vırə.ta çandə qılə vırə əvəz kardedə ta boy bırəso bə Kərbəlo. ÇƏVON DEVLƏT NIZINO.ta imom Huseyni(ə) məhzərədə hozzı bıbu.çəmə telveziya muxbir votedə ki,vindemə ironıjon de ərəbon qəp jeydəbin.piyeme deəvon mısohibə bıkom,ın ərəbi voteş ki,ne-ne əbıni.peşo voteşe ki,boçi? voteşe ki,ıştə video aparati okıştey bəpeşt əy voteşe ki,az çı Ğətifiku çı ərəbıstoni şərğiku oməm.çanədə məmləkətiku dəvardəmon ta bə ın vırə bırəsəmon.ta devlət nızıno.ehanə şımə çəməku reportaj hozzıkon əmə bə ərəbıston nırəse,çəmə hukm sadir bəbe.çı imom Huseyni(ə) cozibə diyə çokonəye?dəvardə əsronədə həm mutəvəkkil əbbosi ome qırd ru ovış vadoe ekardeşe bəsə imom Huseyni(ə) hərəmisə.çə həızrəti şərifə ğəbış de zəmini i həmoş karde.əmmo ijən camaat əyşte ome.Kərbəlo çə həzrəti şərifə ğəbisə şumış je.ijən millət əyşte ome.cərimə. noe ijən camaat əyşte ome.bə Kərbəlo.votşe bəpe abədə pul bıdon ijən milləti pulışon doe şiin.votşe ıştə biləngi dasti bıdənən bışənən.milləti ıştə bilənqışon doe şiin.qıləyni ome ıştə çəpə dastışon doe.voteşone ki,çəpə dast ne rostə dasti bırniyedəmon.voteşe ki,ıştə rostə dastım ponə sori dome şim ımsor həm çəpə dasti doydəm.çı imom Huseyni(ə) vəy qətey bəbe? Çəy dastqo navi qətey bəbe? çəy əzodorəti vəy qətey bəbe? Torıxədə hakəsi de imom Huseyni(ə) dəvoş kardə bə bevəcə ruj mandə.ım dastqo jıqo bəy ğənim bıə ki,rızaxan bə çı ruj mande.hiç votnin ni bə qıləy bevəcə ruj mande.çı imom Huseyni(ə) əzodorəti vəy qətedəbe bə ziyorət şıey navi qətedəbe.ısət bə Xıdi şıkk kardedəmon ki,jıqo ziyodə cəmyət hozzı bıən və şyə de sınni iqlə sənqərədə iqlə xəndəxədə bə deşmoni zidd mandən.ta çı umməti izzət hiss bıbu.çımı əzizon ha çımı sədo məsəkəson.ısət çəmə peyğombəri dıl de xuni pure.çı umməti zıllətiku.vindedon ummətədə qıləy irodəni.təmom devləton de istrayili ıştə rabitəon normal kardəşone.çanədə ım zılləte.çı israuyili prezdenti vədə islomi devləton sıə xolçə oğandedən iftixor kardeənki,israyil bəçəmə məmləkəti omə. İstrayili penə sədə nıştovneydən.çı məmləkəti mığəddəroti bə israyli doydən.ıştə sırron bə israyli doydən.və israyil bın məmləkətonədə səy kardedə çəvon de ironi bıə əloəon xərob bıbu rabitəonış pessiyo.çanədə zəlil bıən mısıəlmınon.75 sore xun rukardedə.çəmə iminə ğıbləş işğal kardə. fəğət ımsornə cari sorədə 140 qılə fələstınıjış kıştə.çəvon çandə nəfər həm hıırdəne.bə hırdənon şikili diyə kardə zəmonədə odəmi dıl kəbob beydə.çı Kərbəlo iştimo həm bəçəy xotoye. Kərbəlo iştimo fəğət bə şiyə məxsus niki? Çı mısılmınone.mısılmınon qırdə beydən at ıştə izzəton əyo bısoxton.ıştə kamə çiyonku əyo bəhskon və fikkon.Xıdovəndi həccış bomi ğanun noəşe.ısət həcci ıştə təsirış çı dasto doə.ısətnə həcc çı Xıdo votə həcc ni.Xıdovəndi həccış noə ki, 3 milyon hoci bışon əyo çı mısılmınon zılləti çı miyoniku bobon.mısılmınonədə izzət bıbu. Xıdovəndi həni bə mısılmınon çiçonış doəni?çanədə nat çanədə nat.əgər 1 ruj nat-ğaz bə amerkə iyən avropə bə israyili dimi dimi basty bıbu, mısılmınon əğə bəbeyn.çəmə vədə bəsə zonusə bənışteyn.əmmo de təəssıfi bıbu ki,çı israyli 60 fayiz vəşemoni qiləy islomi məmləkət doydə.həni dılım çəy nomə bıqətom.məsəkəson hukmən zıneydən.çəy sudtemoni 1 qilə məmləkət hozzı kardedə və deçəy vəşemoni və deçəy benzini çəy canqi təyyorəon bə osmon rost beydə və fələstınıjon jeyə.ısət çəmə vəzifə ıme ki,ın iştimoədə mısılmınon izzət icodkon və Xıdovənd bə iştimo anədə səvob doydə ki,bə fərdi ibodəti jəqo səvob doydəni.cəmoəti nımoj 12 nəfərisə bə tərəf ovaşte,əy cıno-ins cəm bıbon çəy səvobi nıvıştey nibəzıneyn.boçi ki,çun iştimoye.iştimo izzəti nışon doydə.iştimoyi jimoni nışon doydə bə dini.dinış ofəyəni ki,rəfədə və çı çoqlə divo miyono bımando.dinış ofəyə ni ki,.çı məçiti dılədə məhsur bımando.əslən ikəs boy iqlə vali boy ğalə dılədə cımə nımoji bıvoto,ğəbul ni.boçi çunki.ğalə dılədə ıştənış nışon nıdoe. dini ıştənış nışon nıdoe.fıtrə nımoj əzha nımoj çımon səvon Xıdo zıneydə çanədəy.çun bımonədə iştimo heste.həcci səvob.həzrəti hamyəşe ki.ikəs ni dınyoku bışo illa ki.oruzuko ey kaş. Çımı nameye əmələdə iqlə həcc bıbu.Xıdo anədə bə həcci səvob doydə.şık bıbu bə Xıdo ki.ımon bo həzrəti zuhuriro mığəddəmən.nışon doydə ki,dınyo təşnəy.dınyo çın zılmiku bezo bıən.və çın dınyo zılmi insononış təşnə kardə bə həzrət vəliiyi-əsri İmom Zəmon(əc) ədoləti.və əmə oruzu kardedəmon ki,ın iştimo bə ə həzrəti inşaallah inğılobi qıləy komək bıbu və rujəruj bıbu ki, mısılmınon çın zıllətiku ki,hukmən çı peyğombəri mıborəkə dıl xuni dılədəy ki,çəy ummət jıqo zəlil bıən,orəxon,iozod bıbon.az həm ıştə sıxani de qıləy hədisi bə oxo rosneydəm.çəmə peyğombəri hamyəşe ki,iruj bome qırd umməton ru bəbeyn çımı ummətisə.həzrət hamyedə çoko ki,vəşyanon çı teylə ğabonsə ru bəbeyn jəqo həm umməton ru bəbeyn çımı umməti piyo. çıro. çunki,çımı ummət.dınyotələb bəbeyn.dınyo tələb ki,bin ıştə izzəti çı dasto bəbeyn.rujə ruj bıbu ki.əmə ıştə dəvardə şevkəti pəydukəmon.osmani devlət şe çəsəku bə Vyana rəse çınsəku bə Afrika rəse.çanədə dıjdə imperatorətiş təşkil doe.çəmə Səfəviyyə çəmə İron.qıləy zımon itərəfiku bə Çini divon dəçıkəbe itərəfəd çəmə İron misrədə tac noəşone.çəmə şahon şeydəbin misrədə bəştə sə tac noydəbin.penə hissədə əmə de uruson canqımon karde.cənubədə Yəmən çı ironi qıləy ostan be.peyğombər ironədə bə dınyo omə.peyğombər çı ironi rəsiyyət b.e.ironi şah bə zəmon ğeyzin bıəbe ki,ım boçi bəmı  noməş nıvıştəşbe,bəçəy xoto ki,ım çımı rəiyyəte bəmı jıqo curətış katrdə.inşaalah Xıdo ovandəti bıdo ummət iqlə hissə bıbon.marzon peqətey bıbu.hukumət iqlə bıbon ğanun iqlə bıbu.və Xıdovənde-Muitəal inoyətko çəmə İmom Zəmon(əc)əğə zuhurko və bə həmmə əzizon səlomım heste....

 

 

Tags