iyul 30, 2018 13:42 Asia/Tehran
  • Ostoroədə 2 qılə mənzili bina bə ehtiyocinə şəxson doey be

Ostoro sepah fərmondə bə ın şəhrestani di ehtiyoc bıə kəson 2 qılə mənzili bina doeyku xəbəş do

Bə İrna jurnalisti raporti əsos Arman ın binaon  bəhrə peğəte mərosimədə kəromət daruji mınosibətiyo Ləvəndəvili Kotəkomə di ədə votışe:

Har 1 qılə bina soxte xarc 350 milyon riyale və de ixtisas doəbə budcə və de xəyrə koon əncom doəkəson iştiraki 700 millyon riyal bo ın binaonyo xarc bəy.

təğ

komment