avq 18, 2018 13:50 Asia/Tehran
  • Ostoro Qilon ostani şimoli şəhron vey reçinə şəhronku qıləyni hisob bedə

Ostoro Qilon ostani şimoli şəhron vey reçinə şəhronku qıləyni hisob bedə

Ostoro şəhristan qıləy qədə şəhr Qilon ostani şimol və Kaspi dıyo ğərbiyə saheldəy və Az .R və İroni sərhədi oxonə noötəy.

Ostor şərğiku bə kaspi dıyovə şimoliku bə  Az .R Ostoro, ğərbiku bə Ardəvil və cənobiku bə Tolış ənştə məntəğə məhdod bedə.

Ostoro ru ki, Ostoro - Ardəvili şosə roku dəvardedə İroni Ostoro Az . R Ostoroku co kardə Ostoro məntəğədə əlovə bə tıki zıvon de Tolışə zıvoni həm qəp jedən.

ın şəhristan bandə məntəğon və daştış heste. tuvostonədə daşt qame və zımstonədə ve sard ni və çəy bandə məntəğəon həvo tuvostonədə çok və zımustonədə sarde.

In şəhri nomi bardə votə bəy ki, sıftədə bəy hostər ki, tolışi voteydə bi çon ki kərivonon və mısaferon vaxtiki bə ın saheliyə mntəğə rəsedə bin məcbor bin hostə hərəkət bıkən bo çimi xoto de zəmoni dəvardey bə Ostoro təbdil bəy.

təğ

komment