Jul 29, 2021 11:40 Asia/Tehran

Ğədiriku qıləy şua

Rujon bəsə rujisə dəvardedə.çandə ruj bənav Ərəfə ruj be.qıləy ruj ki,bo aqahəti dumo bıə kəson ıştə bəş oj kardə və de surəti çı nəzəku bə diyəroş kardə.çəy bədiqə həm Ğıbonə id ome və həmməkəs ıştə ğıbonışon bırniyə.ımruj həm həmonə ğıboni kardə kəson de ixlos bə Ğədiri səhro omən rəsən.Ğədir,qıləy təpəy ki,de Kovsəri sərçeşmə qıləy nezə rabitəş heste.

Ləbbəykə,Allahummə ləbbəykə.pərvərdıqora hozzım,bəştı əmri tabem,sədo Məkkə zəmin iyən osmonış pur kardə.çandə həzo nəfər peyğombər(s)-i sədo tikror kardedəbin:Xıdovənd ha!bəştı səmt dimım qətə və ıştı dəvət və nidom icobət karde.

Peyğombər(s) Zilğə`də manqi oxoyədə deştə əhli-beyt(ə) iyən əshobi iyən idastə cəmyəti,de Həcci mərosimi bə vırə rosnero çı Mədinəku xaric bin.ın yolə səfə çı peyğombər(s)-i çand sornə dıjdə səmərə nımoyiş be ki,deştə con,mol iyən jimoni xolisonə formadə bo ilahi əmron iyən islomi hədəfon bə həyğət rosnero cəhdış karde ta bə qırd dınyo milləti quş bırosno.bın səfə zəmonədə peyğombər(s) bəştə çı dımyoku şıey nez bıey işorə kardedə.

Xıdo-Rəsul(s) bəştə məbudi liğa və vindemoni şıey xoto,vey şo və xoşhol be,əmmo eyni holədə çı ummətiku vey norohət be ki,məbodə əvon həm bənə Bəni-İsrayli çəy nıbə vaxti,əvon ijən bə cohliyyə devroni oqardon.liza,har qıləy fırsətədə istifodə kardeəbe və bəvon nəsihət kardedəbe.peyğombər(s) bə Ərəfati sərzəminədə bə Nəmərə nomo bıə məntəğə rəsin və əyo zohr iyən əsri nomıjışon de cəmoəti vote.bın zəmon bə nımojəvoton qıləy nəzəş karde və vindeşe ki,səhro de cəmyəti pur be.peyğombər(s) ilahi həmdo-səna bə vırə rosney bəpeştə,ıştə sıxanış jıqo dəvomış doe:ha millət ha!çımı sıxanon bıməsən.zira,zıneydənim ımsori bədiqə az ijən şıməi bın vırdə bəvindem ya ne?ha məxloğha! Çımı bəpeştə bə cohiliyyə zəmoni oməqardənən ki,ıştə roy qim bəkardiyon.mı həxədə şımə miyonono dıqlə erjin və nəfisə çi yadiqor noydəm ki,madəm ki,şımə bəy təməssıkkon və çanq bıjənon,hiçvaxti roy qim nibəkardiyon.Kitabəllah və çımı əhli-beyt bıə itrət.peşo çəvonku dəparseşe:aya mı çı Xıdo xəbəm bəşmə rosne iyən diniım təblığ karde? voteşone:bəle.voteşe:barı-ilahi tı ıştən şoyd bıbi.peşo voteşe:həyğətən,şımə məsuliyyəton heste,binobərin bəşmə iyo bıə kəson fərz və vocibe ki,bə ğayibədə bıə kəson bırosnon.bın zəmon ə həzrət bə Ərəfot şe və əyo mande və de tosə həşi ğurubi de ilahi zikr və dıvo ko məşğul be.

 

Tags