sen 09, 2019 13:48 Asia/Tehran

Məhərrəmi Tasua ruj

Imruj,Tasua ruje.Məhərrəmə manqi nəvminə ruje ki,çı şiəyon təğvimədə bənə Aşurə ruji rəsmən tətile.çı şiəyon seminə imom həzrəte Huseyn ibn Əli iyən çəy bəfodorinə əshobi oxonə ruj ki,əvon bəşəvnəy  əvışon dərk kardə və Aşurə ruji zılmi mığobilədə mandən və beədolətişon bə ğəhrəmonəti təbdil kardə oqordınəşone.ım ruj şiəyon palu qıləy barzə əhəmiyyətış heste. şiəyon Tasua ruji bə Əbbos ibn Əli(ə)-i məxsus zınedən və ə həzrəti çı isar(ıştə coniku dəvardey),ədəb,şucoət və bəfo usvə və nımunə zıneydən. təğribən de ihəzo çosa sor dəvardey ijən torıx deçəy kəroməton ruşin və məlume və çəy nom, bəfo, ədəb  iyən merdəti bəə icoye.Tasua bənə Aşurə ruji əziz qətey bedə və millət həmonə ruji həm de əzodoroəti məşğul bedən.....

Huseyn ibn Əli(ə) iyən çəy yaro-yavəron 8 ruj be ki,bə Neynəvo sərzəmini rəsəbe,Hicri-Ğəməri  61-ə sori (Milodi 680,oktyabr)Məhərrəmə manqi nəvminə ruji umər sədi ləşkər Kərbəlo səhroədə ıştə hərəkətışon ziyod karde.əvon,çun vindeşone İslomi-Peyğombər(s)-i əzizə nəvə İmom Huseyn(ə)-ışon təslim kardey nızıne,bo canq kardero hozzı bin.İmom Huseyn(ə) deştə bo həzrəte Əbbos(ə)-i vositə bo de Xıdovəndi razo-niyoz kardero işəv həm mehlətış sıe.bın ruji əvon İmom Huseyn(ə)-i odəmon xeyməonışon mıhosirə kardeşone.Şımre məlun ki,çı Bəni-Kilabi ğəbiləku be,bo Əbbos(ə) iyən boçəy bıvon əmonnoməş vardəbe ta əvoni çı İmom Huseyn(ə)-i həyğəti dumo bıə ləşkəriku cokon. əmmo, həzrəte Əbbos(ə) bəçəy sə zikkəş je  və voteşe:Xıdo-Rəsul zoə əmonədə nıbə holədə,şımə bəmə əmon doydon?....

İmom Huseyn(ə) ıştə yaro-yavəronış cəm karde və bəvon icozəş doe ta ehanə çəvon dılışon hestebu çın şəvi toykiyətiku istifodəkon və bışon.ə həzrət bəştə əshobi xitobən hamyeşe:ısət ki,şəvi pardə şıməş dəqətə,de ın şəvi toykiyəti koməki çiyo bışənən.qıləy ləşkər ki,iyo cəm bıəbe,mışon hədəf ğərol doə.çun,ə həzrəti sıxanış bə ın vırə rosnışe,Əbbos(ə)  voteşe:boçi ın ko kardedəş?aya əmə ıştı bədiqə jimonkəmon?Xıdovənd hiçvaxti nıhaşto ki,əmə de ın noloyığə ko dimbədim boəmon.əmandə əshob həm har qıləyni çəy royədə confəşonəti kardero deştə zıvoni və de ğoym iyən reçinə kəlməon sıxan voteşone.peşo həzrəte İmom Huseyn(ə) boçəvon həmmə xeyə dıvoş karde.....

Kərbəlo vağiyədə de tosə Məhərrəmə manqi nəvminə ruji çı canqiku qıləy xəbə nıbe.deşmıni ləşkər bə İmom Huseyn(ə)-i ləşkəri bə Kufə şıey mane bin.İmom Huseyn(ə) bə çın şəhri yolon tələbi əsos çı Məkkəku bə Mədinə səmt hərəkətış kardəbe.əmmo,Yəzidi ləşkər Neynəva məntğədə bə ə həzrət iyən bəçəy əshobi hərəkət kardey mane bin və əvon isrorışon karde ki,bə yəzidi beyətko və həzrəti həm ımış ğəbulış nıkarde.nəvminə ruji yəni Tasuə ruji şımr ibn zilcovşəni  de 4000 həzo ləşkəri bə Kərbəlo varid be və bə umər ibn sə`di ləşkəri anqıl və izofə bin.əv çı Kufə tojə tojə hakim bıə ubeydullaku qıləy noməş varde ki,əyo bə umər sə`di xitobən çəyku tələb kardedə ki,Huseyn(ə)-i vodorku ya bə yəzidi beyətko və ya bo deəy canq kardero hozzı bıbi.ubeydulla nomədə oməbe:mı tıni boştə de Huseyni miyono islohiro vığandəmni.ısət ın nomə rəsə zəmonədə ehanə Huseyn bəçəmə təklifi dığğət nıko,bəy həmləkə,əy iyən çəy yaro-yavəron bə ğətl bıroson və əvoni kıştey bədiqə asbon çəvon bədəmisə bıtojon.az zınedəm ki,əvoni kıştey bədiqə asbon çəvon bədəmisə tojney qıləy foydəş ni,əmmo ım çımı zıvoniku cari  bıə ,tı bəpe ımi bə vırə bırosnoş və ehanə tı çoko ki,bə ın sıxanon dığğətı karde,çəmə palu  əziz və mehtərəm bəbeyş.və əgər bo de Huseyn(ə)-i canq kardey meylı nibu,tı çı ləşkəri ozod bəbeyş və koon bə  şımr ibn zilcovşəni  baspard və bəçəy ehdə bınə.əv məmure ki, çəmə fərmoni bə icroko.umər sə`d sıftədə bə peyğombər(s)-i nəvə kıştey qıləy rəğbətış nıbe və ın ko kardeyış piyedə nıbe.əmmo,və`də və vəidon bəçəy ım ko bə kəno noey mane be.əv ım nomə handey bədiqə,şımrış boştə ləşkəri piyodə ğıvvon sərkərdətiro vıjnışe.........

 

təğ

komment