sen 10, 2019 13:42 Asia/Tehran

Aşurədə de İmom Huseyn(ə)-i bə ico

Torıx hejo bə həxı de botıli canqi və mıborizə şoyd bıə.qıləy mıborizə ki,çəy i səmtədə ilahi peyğombəron və ədolət tələb kardə kəson mandən və əmmo tərəf mığobilədə sıtəmkor,cohil,nodon iyən ro qim kardə kəson.İbreym(ə) çı Nəmrudi,Mosə(ə) çı Fironi və həzrəte Muhəmməd(s) çı Ğureyşi kofirə yolon mığobilədə mandən.çın mıborizə dəvomədə İmom Huseyn(ə)-i vindedəmon ki,deştə kamə yaro-yavəron qıləy hışk və odəmi bədəmi sutunə səhroədə de tobə dandonə bıni silohin bıə deşmıni vositə mıhosirə be və qıləy nobərobər və şiddətinə canqədə həx və ədolətış mıdofiyə karde və bın royədə şəhid be.....

Vağiyə ruj de həyəcon iyən hisson bino bedə.Huseyn(ə) çı hafto dı bəfodorinə yaro-yavəron kənoyədə Kərbəlo səhroədə bə umər sə`di ləşkəri nəzə kardeydəbe. çın yolə merdi əzəmət ım be ki,əv çı qırd məxloği miyono bə peyğombəri(s) şəbohətış hestebe və bə ə həzrəti mandəbe və ım ko bə deşmıni ləşkəri miyono qıləy vəl-vələş eğandəbe.umər sə`d çın koyku tarsedə və cəhd kardedə ta de sı iyən suyə pərçəmon vır bə vırə kardey və de nizəon nışon doey Xıdo dini tərəfdoron bıtorsıno.əmmo,çəy ım ko benəticə mandedə və canqi fərmoni sadir kardedə.bın zəmon İmom Huseyn(ə) çı deşmıni səfi mığobilədə mandedə və hamyedə:”ha məxloğ ha! bəçı sıxanon quş bıdənən və dastpoçə məbənən ta şımə bəmı bıə həxı de pand və moyizə vositə bəşmə pand bıdəm və ıştə Məkkəku bə bəşmə səmt hərəkəti uzri boşmə bəyonkəm.çən,ehanə insofon bıbu və çımı uzri ğəbulkon ki,həlbəttə xoşbəxt bəbiyon və həni demı canq və mıhoribə kardey ro boşmə dimi bastey bəbe.və ehanə çımı uzri ğəbul nıkon və çımı huccət və dəlil bəşmə vəs nıko,çən bə zəmon ıştə iyən ıştə şərikon rayon cəmkon tayin ki,şımə ko və əmron boşmə məxfo nımando.və peşo hiç qıləy mehlət nıbə holədə demı canqkənən və ıştə ko idəfəninkənən.bızınən ki,çımı ixtiyori soyb və vəli Xıdoye ki,Kərimə-Ğıronış vığandə və salehə milləti koon idorə çəy dastədəy”.

Çən,peşo bə Xıdo həmdo-sənaş karde və bə peyğombəri(s) səlomış vığande.çə həzrəti bənav  və peşo hiç qıləy xətib vində bıə ni ki,jıləvoni de qıləy bəloğət və fəsohəti ıştə sıxani ədoko bıvoto.çəy bəpeştə hamyeşe:əvvəl çımı nəsəbi ıştə nəzədə bıqətən və bıvindənən az kim?və peşo bəştə fikon ovardkənən və əy mızəmmətkənən.bıvindənən,aya mı boşımə ləyoğətıin nim?və aya çımı hurməti darıştey boşımə cayize və bəbe? bəqəm mı çı şımə peyğombəri kinə zo nim?bəqəm mı çı peyğombəri vəsiyy,çəy amuyəzo,bəy imon imon vardə kəsi və çı rəsulullah vardə və Xıdo tərəfiku nozil bıə çi təsdığ kardə kəsi zoə nim?aya bəqəm bəşmə rəsəni ki,Xıdo Rəsuli(s) çımı və çımı boə barədə jıqo hamyəşe:”ım dıqlə şəxs çı vəhışti cıvonon əğə və seyyidin”.

 

təğ

komment