noy 07, 2019 12:39 Asia/Tehran

De Həzrəte Məhdi(əc)-i imoməti ruji mınosibəti

İmom Həsən Əskəri(ə) Hicri-Ğəməri 260-ə sori Rəbiyul-Əvvələ manqi həştminə ruji 28 sinnədə Samirrədə bə şəhodət məğami rəse.de Peyğombəre-Əkrəm(s)-i nəsliku bıə yonzəminə İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti,həxə royku bexəbə iyən deşmınon rozi və xoşhol bin.əvon fik kardeşone ki,həni zəmini dimisə İmom iyən qıləy ro nışon doə kəs baği nımande ki,milləti hidoyətko.bəçəvon qımon iyən zənni əsos həni çı Xıdo-Rəsul(s)-i nəsliku qıləy nicotbaxş kardə şəxs mevcud ni ki,milləti bəçəvon ıştən ilahi fıtrəti ovardko və çəvon dılon bə Xıdo səmt dəvətko. 

Əmmo,zəmin hiçvaxti be ilahi hidoyəti nışon doə İmomi baği nibəmande.bəle,Həzrəte Məhdi(əc) çı İmom Həsən Əskəri(ə)-i və çı Xıdo-Rəsul(s)-i pokə sulolə və nəsliku fərzənd baği mandə ta deştə zuhuri osmoni roy bo zəmini əhli ojko.ə həzrət bome ta ədoləti bo qırd zəmini əhli və həmmə insonon bərpo bəkarde və məzlum,məhrum iyən mustəzəfə şəxson çı zəmini varison bəbeyn.Həzrəte Məhdi(əc)-i imoməti ruji bino bıey xoto,təbrikon bıbu. 

Əbbosi hukumət çandə mıddət bənav bə Xıdo-Rəsul(s)-i iyən Məsumə İmomon(ə)-i sıxanon əsos ki,və`də doə bıə Məhdi(əc) çı İmom Həsən Əskəri(ə)-i fərzənde,əve ım buzurquvarə İmomi çı nəzorəti jiyədə oqəteydəbin.əvon mığət bin ta çə həzrətiku qıləy fərzənd nımando. əmmo, yonzəminə İmom deştə fərzəndi vilodəti məxfi iyən punhon oqətey,çəvon ım məkrinə planış botıl karde.fəğət çı İmom Həsən Əskəri(ə)-i nezə əshobon çə həzrəti fərzəndiku yəni həzrəte Məhdi(əc)-i vucudiku xəbədo bin.çən,İmom Həsən Əskəri(ə)-i şəhodəti bəpeştə qədə-qədə çəy Məhdi(əc)-i nomo qıləy fərzəndi bə dınyo omey xəbə pevolo be.həzrəte Məhdi(əc)-i penc sornə hırdən be ki,boştə əzizə pı cənozə nımojış hande və həmmə kəs iminə kərə çə həzrəti nuroni iyən reçinə çehrəşon vinde.ım xəbə bə Əbbosi siyuə dimə hakimon quş həm rəse və əvon bə heyrəti ğərğ bıəbin.Əbbosi xəlifə bo Həzrəte Məhdi(əc)-i pəydu kardey və ə həzrəti bə ğətl rosnero bıə nəticə bə qıləy vırə nırəse.İmom(ə) Xıdovənde-Xalıği tərəfiku boştə coni hifz kardey iyən oqəteyro,məsuliyyətış heste be ta çı millətiku bə kəno bımandode qıləy vositə roy de əvon rabitəş bıbu və çə zəmoniku be ki,mısılmınon iminə kərə ğeybəti tel iyən dardnokə təmışon çaşte......

De həzrəte Məhdi(əc)-i imoməti ğeybəti-suğra zəmoni bino be və 69 nəv sor dəkəşe və çəy bədiqə Ğeybəte-Kubra zəmon bino be.Ğeybəte-Kubra devronədə çoqlə xassə nayib,İmomi(əc) de mısılmınon miyono vəsotət və vositəçi koşon bəştə ehdə peqəte.əvon Xıdo dini hukmon İmom Məhdi(əc)-i mığəddəsə vucudiku peqətedəbin və Əhli-Beyt(ə)-i tərəfdoron ixtiyorədə ğərol doydəbin.millət ıştə kətbi iyən şifohi sıvolon şı İmomi(əc) nayibonku dəparsedəbin və əvon həm bə İmomi(əc)-i xıdmət rəsedəbin və çə həmonə sıvolonku bəhs kardedəbin və çə sıvolon cəvobon bə mısılmınon iyən bə Əhli-Beyt(ə)-i piyə kəson rosnedəbe.mısılmınon bənə xoms,zəkot və sayirə şəri vucuhon bə İmomi(əc) təyin kardə vəkilon doydəbin və əvon həm ımoni bə ə həzrəti təhvil doydəbin.ın nəvvob və nayibon ço nəfər bin ki,İmom Həsən Əskəri(ə)-i jimoni zəmonədə deştə təğva və ədoləti çə həzrəti palu təsdığ bıəbin və İmomi(ə) həm əvonış bə milləti elonış kardəbe.əvon çı diroyət,əmonət,vəsağət,fam iyən əzəməti soyb bin.

təğ

komment