noy 09, 2019 12:30 Asia/Tehran

Osmoniyə surəon-284

“Ğəssəm bə tin iyən zeytuni və ğəssəm Turi Sini və ğəssəm bə ım əmnə şəhri”.(1-3).

Tin(İnci) və Zeytun dıqlə foydənin iyən şifobaxş kardə miyvəonin ki,ziyodə xorəki və damoniyə xısusiyyətış heste. İnci bənə vəhışti miyvəonku qıləyni zınye bıə və Kərimə-Ğıronədə Zeytuni do bənə “Şəcərəye-Mıborəkə” yəni mıborkə do nomi ğeyd bıə.kali mıfəssıron ım ğəssəmonışon bə ilahi dinon bə əməl omə sərzəminon dığğət kardey mənoədə zınəşone.həzrəte Nuh(ə) risoləti vırə qıləy bandı-ku vırə be ki,əyo ziyodə inci doon bıən.həzrəte İbreym(ə)-i besəti məkon və vırə həm qıləy bandı-ku vırə be ki,de ziyodə zeytuni boğon pur be ki,Beytul-Mığəddəsi şəhr çəy dovnədə ğərolış qətəbe və həmçinin bə Turi-Sina işorə bıə ki,həzrəte Mosə(ə) əyo bə peyğombərəti məğami vıjniyə bıə və nəhoyətən bə əmnə şəhri bıə Məkkə şəhri ki,islomi peyğombər(s) əyo məbus bıə və bə peyğombərəti vıjniyə be.Xıdovənde-Aləm bə ın məkanon ğəssəmış hardə ta nışon bıdo de bənə Nuh(ə),İbreym(ə),Mosə(ə) iyən Muhəmməd(s)-i bıə yolə peyğombəron vığandey,ıştə dinış qırd məkon iyən zəmononədə bə insononış rosnə və dini-islom ilahi şəryəti komil və bə təkamuli halğə rəsə oxonə dine.

Xıdovənde-Xalığ Tini mıborəkə surədə oxoyədə de ın ğəssəmon hamyedə ki,əmə insonımon vey çokə şikil və formaədə ofəyəmone.”Təğvim” qıləy çi bə mınosibə surət,metədilə nizom iyən ləyoğətinə keyfiyyəti vardey mənoədəy mın məfhumi hevujəti bımi işorə kardedə ki,Xıdovənde-Aləm insonış har qıləy nəzəku mınəzzəm vıə loyığinə formadə ofəyəşe.həm cismi nəzəku və həmən rufi iyən ağli nəzəku mukəmməlqıləy məxloğ.çıro ki,çəy vucudədə harcurnə istedodış ğərol doə ta əv çı kəmoli roy bızıno və bə royədə həm hərəkətko və peyğombəron həm bo ağli hidoyəti təğviyyət və zumand kardey xoto,məbus və vıjniyə bıən....

Deməkə ki,ilahi şəryət iyən peyğombəron təlimon,de insoni ağl iyən fıtrəti komilə surətədə mıtobiğe və fəğət ım çı insoni komiləti iyən hərəbaxtəti roye.əmmo,kali insonon Xıdo dıinışon ğəbul nıkarde və bəştə insoni mahiyyət və ilahi fıtrəti əks hərəkətış karde və bəştə nəfsoni həvəson ya inhirofi ayinon və bəşəri bə zəlolət eğandə roon tabe beydən.ayəon dəvomədə zikr kardedən ki,jimonədə ğərəz Xıdo roy coqlə royədə hərəkət kardey,bə insoni ıştə həyğiyə məğam iyən vırəku bə diyəro mandey boyis bedə və de Xıdo dini mıxolifətədə isror kardə kəson,de tosə əvrə hərəkət kardedən ki,nəyinki,ıştə insoni məğamiku suğut kardedə və tənəzzul pəydu kardedən,bəlkəm çı har qıləy məxloğiku exrocə məğam pəydu kardedə və çəvonku həm saru mandə.

Çın dastə mığobilədə fərdon həm heste ki,ıştə Xıdo doə istedod və maddi iyən mənəvi nemətonku vey çok formaədə istifodə kardedə və de bə Xıdo imon vardey və ləyoğətinə əməlon bə vırə rosney,inson bə kəmol iyən səodəti dast pəydu kardedə,dınyo iyən axırətədə Xıdo oxoş nıbə əcr iyən mıkofotonku bəhrə bəbarde.boəvon yol,dayimi iyən çı harcurnə noxsaniku təy bıə mıkofoton heste....

Tini mıborəkə surə haftminə şərifə ayə bə nunkur iyən noşukrə insoni xitob kardedə və hamyedə:çiç boyis be ki,tı çı qırd ım dəlilon bədiqə,cəzo iyən ğıyoməti ruji bə həşə jeydəş iyən inkor kardedəş?ıştı vucudi iyən hevujə dınyo soxtemon iyən sistem,nışon doydə ki,dınyo çand rujnə jimon bo xılğəti qıləy hədəf bıey əzıni.ımon həmmə bo qıləy veyhevuj iyən veykomilə coqlə dınyoqıləy mığəddimə və vəsəy.hestemoni aləm ha sori beməyon pəlışkey iyən sənibəton ozavziye,çı insoni çəşədə maq iyən jimoni mənzərə təcəssım kardedə.co tərəfiku həm həmmə kəs zıneydə ki,Xıdovənde-Aləm həmmə çiyonku aqahe və əv çı har qıləy  hikməti soybonku vey zıneydə.çəy ğanunon həm çı dınyo həmmə ğanunonsə vey ğoym iyən vey çoke.binobərin,de ağli hukmi fəğət bəpe bə ilahi ayin iyən şəryəti tabe bıey lozıme.ım həyğət de çandə qılə sıvoli jıqo bəyon bıə:aya Xıdovənd həməysə çokə hukm doə kəs ni?(8)......

 

 

təğ

komment