Jan 22, 2020 13:03 Asia/Tehran

Osmoniyə surəon-316

Nasi mıborəkə surə Kərimə-Ğıroni sa çordəminə və oxonə mıborəkə surəy ki,Məkkədə nozil bıə və 6 qılə ayəku iborəte.

“Vuji:bə milləti pərvərdıqori pənoh bardedəm.bə milləti malik iyən hakimi.bə milləti məbudi (və Xıdo)”.(1-3).

İnsonon hejo çı şəytoni vəsvəsəon mə`rəzədə ğərol qəteydən.çı insoni elmi iyən iştimoyi məğam çanədə bəpe bışo,çı şəytoni vəsvəsəon həm ziyod bəbe ta həmonə barzə məğami soyb bıə şəxson həxə royku mınhərif bıbon və bə fəsodi səmt bışon.

Nasi mıborəkə surə həm bənə Fələği mıborəkə surə çı har qıləy şər və ofotiku bə Yolə Xıdo pənoh bardeyku bəhs kardedə.əmmo,bın surədə fəğət bə vəsvəsəkə Xənnasi şərri təmərkuz kardə bıə ki, bə insoni dıl iyən fiki vəsvəsə kardedə və bə peyğombər(s)-I bənə qıləy nımunə şəxs iyən rəhbəri əmr kardedə ki,çı qırd vəsvəsəkəyon şərriku bə Xıdo pənih bobəy.ısət çı cın bıbu ya inson…..

Nasi mıborəkə surə sıftənə şərifə ayədə çı Xıdovəndi seqlə tovsif və vəsfi yəni çəy rububiyyət, mailikiyyət və uluhiyyətiku bəhs kardedə ki,əvon həmmə de insoni tərbiyə, perəsey və çı vəsvəsəkəyon çənqaliku xilos bəey əloğədore.inson de”rəbbun-nasi” votey çəy rububiyyəti etırof kardedə və ıştəni çəy tərbiyə jiyədə ğərol doydə.de “məlikin-nasi” ıştəni bəy ayid zıneydə və çəy bandə bıey ğəbul kardedə.və seminə ayədə de “ilahin-nasi” votey,çəy ubudiyyəti royədə qəm və ğədəm şoydə və ğərəz əv cokəson ibodəti bə kəno noydə.Xıdovəndi rububiyyət bə həmmə kəson şomil beydə.ısət çı kofir bıbu ya mumin və ya jen bıbu ya merd.binobərin Xıdovənd icozə doydə ni ki,çəy bandə bə cıno-şəytoni əzob-əziyyəti məruz bımando və əy çı əsliyə məsir və royku xaric bıbu.

 

təğ

komment