Jan 23, 2020 13:17 Asia/Tehran

İlahi əsma

Ərafi mıborəkə surə 180-ə şərifə ayədə işorə kardemone ki,əyo hamyedəbe:”vey çokə nomon(əsmaul-husna) bə Xıdo məxsuse.çən,əy deəvon vanqkənən və əkəson ki,çəy barədə bə inhirofi dıço beydən,va bıdənən”. həmçinin votemone ki,Xıdovəndi de çokə nomon vanq kardeyku hədəf və məğsəd,fəğət bə zıvon cari kardey ni,bəlkəm deəy munis bıey və çə həmonə əsma və nomonku qıləy şua munəkis kardeye....

Mumini nom ilahi əsma və nomonku qıləyniye ki,Həşri mıborkə surə 23-ə şərifə ayədə omə.Xıdovənde-Aləm bın ayədə bə ilahi zoti nışon doə çandə qılə ilahi nomon işorə kardedə və hamyedə: ”huvəlllahu..... əve iqləyni Xıdo ki,ğərəz əv co qıləy xıdo ni.aləmi zumandə sulton,har qıləy noxsan və çırkinətiku poke, har qıləy ayb və noloyığə(çiyku) mınəzzəhe,bə tarsə əmniyyət baxşeydə,dınyo iyən məxloğati hıvoskəy, bə həmmə ofəyə bıə məxloğati ğalib iyən ğahire,de cəbərut iyən əzəməti,”fiku həddiku)vey yol və barz, vohidə Xıdo boəy şərik ğərol doə çı harcurnə çiyku,munəzzəh və poke”.  

Mumini nom bə iyande nez bı çandə qılə əsliyə mənoş heste.çəy iqlə məno əmniyyətədəy.yəni harcurnə əmniyyətə və oroməti bə məxloği rosnedə və harco iyən har zəmonədə  hestemoni aləmi nizomədə əmniyyət və oroməti hukm kardedə.həmməy çın ilahi əsma və nomon təsirikuye.əsl mumin həm ilahi əsma məzhər və simvole.yəni çəy vucud bə milləti əmno-əmniyyət və oroməti boyis beydə.Mumini ism və nom ilahi nomonkuye və əmniyyətədə və oromətiədə  mənoədəy.həzrəte İmom Sadığ(ə) hamyedə: ”Bə Əzzə və Cəlilə Xıdo mumin nomışon noə.çun,bəy itoət kardə kəsi əv ıştə əzobiku əmonədə obəqəte vəbə bandə həm mumin nom noey bıə.çun,əv Xıdovənde-Mutəaliku  əmonədəy və Xıdovənd bəy əmon bədoe”.qıləy co rəvoyətədə İmom Rıza(ə)-iku omə rəsə ki,əyo ə həzrət Xıdo-Rəsul(s)-iku nəğl kardedə: ”ğalə.... yəni mı(peyğombər) Əzzə və Cəllə Xıdoku məseme ki,hamyeşe:la ilahə....çımı  ğoymə ğaləy. hakəs əy bıvoto bəçımı ğalə varid bıə və hakəs bəy daxil bıbu,çımı əzobiku əmonədə bəbe” .liza  Xıdovənde-Mutəali bəştə muminə bandəon əmniyyət baxşəkə və əvoni muhafizəkə zıney bəbe.bın məno ki,Xıdovənde-Mutəal həm dınyoədə və həmən axırətədə muminon bəçəvon ıştən holiva doydəni və tərk kardedəni və cəhəndımi otəşiku həm əvoni nicot doydə,peroxneydə....

 

təğ

komment