Jan 25, 2020 11:56 Asia/Tehran
  •  Osmoniyə surəon-317

Osmoniyə surəon-317

Nasi mıborəkə surə həm bənə Fələği mıborəkə surə çı har qıləy şər və ofotiku bə Yolə Xıdo pənoh bardeyku bəhs kardedə.əmmo,bın surədə fəğət bə vəsvəsəkə Xənnasi şərri təmərkuz kardə bıə ki, bə insoni dıl iyən fiki vəsvəsə kardedə və bə peyğombər(s)-I bənə qıləy nımunə şəxs iyən rəhbəri əmr kardedə ki,çı qırd vəsvəsəkəyon şərriku bə Xıdo pənoh bobəy.ısət çı cın bıbu ya inson…..

Nasi mıborəkə surə sıftənə şərifə ayədə çı Xıdovəndi seqlə tovsif və vəsfi yəni çəy rububiyyət, mailikiyyət və uluhiyyətiku bəhs kardedə ki,əvon həmmə de insoni tərbiyə, perəsey və çı vəsvəsəkəyon çənqaliku xilos bəey əloğədore.inson de”rəbbun-nasi” votey çəy rububiyyəti etırof

kardedə və ıştəni çəy tərbiyə jiyədə ğərol doydə.de “məlikin-nasi” ıştəni bəy ayid zıneydə və çəy bandə bıey ğəbul kardedə.və seminə ayədə de “ilahin-nasi” votey,çəy ubudiyyəti royədə qəm və ğədəm şoydə və ğərəz əv cokəson ibodəti bə kəno noydə.Xıdovəndi rububiyyət bə həmmə kəson şomil beydə.ısət çı kofir bıbu ya mumin və ya jen bıbu ya merd.binobərin Xıdovənd icozə doydə ni ki,çəy bandə bə cıno-şəytoni əzob-əziyyəti məruz bımando və əy çı əsliyə məsir və royku xaric bıbu…..

Şəytoni bəçəş punhonə vəsvəsəon fəğət iqlə dastə və iqlə camaatədə və iqlə olətədə nin,bəlkəm əvon  çı inso-cınni miyono pevolo və pərokəndə bıən və har qıləy libos və har qıləy cəmoəti miyono əvoni vindey bəbe.qırd ımon çı şəytoni punhonə vəsvəsəkəyon hevujə məfhumədə ğərolışon qətə ki,inson bəpe hejo çımon şərriku bə Xıdo dəvito və pənoh bıboy.həlbəttə,bın məsir və royədə inson çı şəytoni şərriku ozod bıeyro,bəpe çı qırd əbzoronku oko bıdo və istifodəko. liza,bəpe inson de zıvoni iyən həmən əməli surətədə bə Xıdovəndi təvəssulko və ıştə kardə yavə qınonku tobəko.

İmom Sadığ(ə)-iku jıqo nəğl bıə:”çoko ki,Ali-İmrani mıborəkə surə 135-ə şərifə ayə nozil beki, hamyedə: əkəson ki,qıləy yavə ko bə vırə rosnə zəmonədə ya bəştə sıtəm kardə zəmondə,Xıdo bəştə yod vardedən və boştə qınoon xoto,istiğfor kardedən”,iblis bə Məkkə bandon səmt şe və de barzə vanqi sədoş karde və ıştə ləşkərış cəm karde.voteşone:ha çəmə sərvər və yol ha!çiç bıə ki,tı əmənı jıqo iyo qırdı kardə? Votşeşe:ın ayə nozil bıə(qıləy ayə ki,çımı peşti lorzıneydə və bə bəşəri nixoti boyis beydə).kom kəs deəy mıborizə bardey bəzıne?

Yolə şəytononku qıləyni voteşe:mı deəy mıborizə bardey bəzınem və ıştə kəşə planonış nışon doe.iblisi çəy plan və nəxşəonış pəsəndiə nıkardeşe .ısətnə coqləyni qıləy co məkrinə planış nışon doe.ijən iblisi tərəfiku ğəbul nıbe.peşo Vəsvasul-Xənnas nomo qıləy şəytoni ya həmonə məxfiyə vəsvəsəkə bəsə səpoysə əyşte və voteşe:az çəy ehdəku omey bəzınem.iblisi voteşeş ki, de kom roy vositə?.voteşe:az de puç və hədərə və`də və oruzon vositə çəvon sə bətasponem ta əvon bə qınoon dıço bıbon.çən,çoko ki,qınoşon karde,həni tobə kardey çəvon viro bebəkardem. iblisi voteşe:tı çın koy ehdəku omey bəzıneyş və ım ko və məmuriyyət de tosə ğıyoməti ruji bətı aspardey be”……

 

 

 

təğ

komment