fev 12, 2020 13:07 Asia/Tehran

Ilahi rəhbəron-1

Ərəbi cəzirə qıləy zəmon ki,bə xorafat,fəsod iyən cəholəti ğərğ bıəbe və bıtpərəstəti ayin  Məkkə mışrikə camiyəş çı sığə mışti mığobilədə zəlilo-xarış kardəbe.İslomi həşi qədə-qədə çı nodonəti avəon toykiyəti peştiku xaric ome və çı hidoyəti nurış bə Məkkə bə iyən divoonış dətovneşe.çın nuri şua sıftədə məhdud iyən kamə ranqış hesteb və de tosə qıləy mıddəti çəy nur iyən hərorət bo məğrurə ərəbi əşrəf-əyonon hiss bıənin nıbe.əmmo,tikəy nıdəvarde ki,həmonə əşrafon çəşon çı islomi nuri mığobilədə ku və toyki be. çımi mığobilədə  nokəon,məzlumə şəxson iyən zəyifə odəmon çəş iyən dılon ruşin be.çanədə ki,İslomi həşi hərorət çı mısılmınon tənu qam kardedəbe,çı əyon-əşrafi təkəbbır iyən məğrirəti əvoni bə otəşi səmt şıkırneydəbe və çəvon korətənə lonə iyandeyku co kardedəbe.sıftədə fəğət iqlə muvəhhid iyən Xıdopərəsti fəryodış je:”Ğulu ...bıvotənən Xıdo iqləyniye ta xilos bıbənən”.əmmo ım fəryod jıqo osmon iyən zəminədə rişəş pəydu karde və ğoym be ki,çı mışrikon çəy mığobilədə bıə dayimi cəhdon,çandə dırozə soron mıddətədə benəticə mande....

Ərəbıstoni niməcəzirə ya ərəbi cəzirə  de se milyon kvadrat kilometri se tərəfiku de ovi mıhosirə bıə.çəy ğərbədə Sıə dıyo,cənubədə Ədəni xəlic və Hindi okeyan və şərğədə Farsi korfəz və Omani dıyo ğərolış qətə.

Dəvardə zəmonədə Ərəbıstonədə jimon de ziyodə məşəğğət və saxtiyon dimbədim bin.həmonə camiyədə iştimoyi,mədəni və ixtisodi şərayit vey saxt və tov vardənin nıbe.ərəbon iştimoyi jimon ğəbiləvi iyən əşirətvari ğolib və fiormaədə be.hətto əvon ki,şəhronədə jiyedəbin,ıştə ğəbiləvi rabitəonışon oqətəbe.ğəbiləon cəmyət deştə sıftənə cəddon mıştərəkə nomi zıney bedəbin.çı ərəbon hışkə biyobononədə və de təhlukə pur bıə kuçəri formədə bıə jimon,əvonış vodor karde ta dayimi surətədə ıştə nəsəbi ğohumon kəno jimonkən və qədə-qədə qıləy ğəbilə bə əməl omeydəbe.həyğətədə,ərəb bo ın xətəri vəy əqteyro,bə ğərol omin ki,de əkəson rabitə bərğərolkon ki,nəsəbi və qenealoji ğohuməytiyədə deəvon şərik bıə və xuni cəhəto i bıən.jıqo jimoni səpk əvoni çı deşmınon mığobilədə hifz kardedə, oqəteydə və bəvon bə coqlə ğəbiləon həmlə kardey ğudrəti doydə.

 

təğ

komment