fev 13, 2020 13:22 Asia/Tehran

Koronavirusi dınyoədə behron icod kardey

Imrujnə zəmonədə çini devlət iyən milləti vey muhimmə problemonku  qıləyni Koronavirusi məsələy ki, ım noxəşəti mığdor bın kişvərədə haruj ziyod beydə və bə dınyo co məmləkəton həm pevolo bıə.Çini devləti tərəfiku mıntəşir bıə statistik məlumaton nışon doydə ki,2019-ə milodi sori dekabrə manqiku yəni Koronavirus iminə kərə təyin be de tosə ısət bə ın virusi mıbtəlo bıə kəson çıl həzo nəfərisə vey dəvardə və bə ın virusi xoto ıştə conışon dasto doə kəson mığdor bə 1200 nəfəri rəsə.

Ğərəz Çini devləti hiç nıbu dınyo co 180 qılə məmləkət bə ın noxəşəti mıbtəlo bıə.Dınyo Səhiyyə Təşkilot çəşnaviş doə ki,çın virusi pevolo bıey xətər və təhlukə vey ciddiye və dınyo kişvəron bəpe bo ın ehtımoli ıştəni hozzıkon.əmmo,ım virsu çiçe,çı təhlukəş heste və deəy çokonə mıborizə bardey bəbe? qıləy mevzu ki,ısət dınyo səviyyədə bə qıləy aktualə bəhsi təbdil bıə.....

Koronaviruson virusonku iborət qıləy dıjdə xıyzone ki,çı adi sard qıniyeku bino beydə ta bənə “Sars” iyən “Mers” viruson bıə şiddətinə noxəşəti amilon şomil beydə.Koronaviruson Milodi 1960-ə soronədə kəşf bıə və de tosə ısət 7 qılə vırədə ğeyd bıə və çəy oxonə nev Koronaviruse ki,2019-ə sori dekabrə manqədə Çini Vuhan şəhrədə de insonon miyono epidemik holəti pevolo be.bə Koronavirusi barədə təhğığ kardə kəson nəzə əsos,harçənd  veyni heyvonatonədə ğeyd bıə,əmmo 5 nevış həm çı insoni bədəmi tənəffusi aparatonədə təsir noydə.çın noxəşəti əloməton bənə təblarzi və bənə tanqənəfəsi,xırtə dəje və viniku ov rubey və sayirə əlomətonış heste. harçənd bə noxəşəti mıbtəlo bıə sıftənə mərizon,ə fərdon bin ki,dıyo xorəkon vıjorədə ko kardedəbin.əmmo,bə ın noxəşəti çə insonon miyono ki,de heyvonaton təmasışon hestebe pevolo bıey dığğət kardə holədə,Qlobal Səhiyyə Təşkiloti bə ın nəticə rəsə ki,çı insoniku bə co insoni ovaştey həm dığğət kardənine.....

Alimon nuyə təhğığaton nışon doydə ki,ın virus ehtımolən çı heyvoniku siroyət kardəşe.çəvon pəydu kardə çiyon “Journal of Medikal virology”tibbi virus zıney məcəllədə mıntəşir bıənışopn doydə ki, ım nuyə Koronavirus  çı moronku bino bıə.alimon kəşfışon kardə ki,nuyə Koronavirusi proteinonku qıləyni əvəz bıey çın virusi bə insonon siroyət kardey zəminə hozzı kardedə.həlbəttə,ım qıləy nuyə məsələ ni. çıro ki,dəvadə 50 sori ərzədə ufuni və infeksiyon noxəşətiyon veyni təkamuli vaştemoni bədiqə çı heyvonatonku bə insonon ovaştə.

 

təğ

komment