fev 25, 2020 13:10 Asia/Tehran

İmom Bağır(ə)-i əndişəon şuada

Xıdo yolə manq Rəcəbə manqi iminə ruj insoni deştə pərvərdıqori rabitə bərğərol kardə rije.həmçinin Xıdo-Rəsul(s)-i Əhli-Beytiku qıləyni moəku bıə qıləy mıborəkə ruje.qahi zəmon islomi-peyğombər(s) mıtləğə surətədə ıştə bədiqə donzə qıləy canişini  Ğureyşiku elon kardedəbe və qahi vaxti hədisonədə bəçəvon har qıləyni co-co işorə kardedəbe və çəvon kali xısusiyyəton bəyon kardedəbe.ə həzrət İmom Məhəmməd Bağır(ə)-i barədə hamyəşe:çun,Huseyn(ə)-i rujiqor bə oxo rəse,çəy fərzənd Əliybni Huseyn(ə) imom və huccət bəbe və Xıdovənd çəyku qıləy fərzənd  bə dınyo bəvarde ki,demı həmnom bəbe və bəmı vey bəmande.çəy elm çımı elm iyən çəy hukm çımı hukme.Əv,ıştə pı bədiqə imom və huccəte”. Təbrik.....

İmom Bağır(ə) çı əməvi iyən Əbbosiyon ğudrət tələbəti zəmonədə jimon kardedəbe.ə həzrət jıqo  şərayitədə  bə ın fik dəşe ki,de qıləy mədəni inğılobi bə təşəyyu iyən şiyə təlimon qıləy nuyə nəfəs və həyot bıbaxşo.bə həmonə dəlilon xoto,ə həzrət de qıləy har tərəfinə hədəfi  ıştə əsosə hərkətonış bino karde.ə həzrət çandə soron be ki,Əhli-Beyt(ə) əy bəyon kardey imkonış nıbə elm iyən zıneyku bəhs kardeşe və çı peyğombər(s)-i hamyə ım sıxanış hamye:”İmom iyən Ğıron hiçvəxti iayndeyku co nibəbe”. əv deştə komilə elmi əməli surətədə təfsir kardedəbe.ə həzrət həmonə siyosi saxtə şərayitədə əmələn isbotış karde ki,Kərimə-Ğıron  və elm yəndeyku co nin və İmom Ğıron iyən elmi ıştədə həml  kardedə və kırneydə.İmom Məhəmməd Bağır(ə)—de ımrujnə dəğiğə elmi məktəbi bıə hərəkəti tafut həm həmonə noxtədən.ımrujnə bəşər həm ehtiyociş heste ki,bəpe elm Xıdo məsir və royədə bıbu....

İminə şiyə əndişəon kitob,İmom Məhəmməd Bağır(ə)-i təlimonin ki,de xanım doktor Ərzina Ar lalani Londoni  İsmaiyili  muəssisə qıləy muhəğğıği vositə nıvıştəy bıə və 2000-ə sori hejo de həmonə mıəssisə voistə nəşr bıə.

Xanım lalani bın kitobədə de İmom Bağır(ə)-i çə həzrəti zəmonədə  bıə əndişə və fikon təhğıği koy məşğul beydə.sıftədə səy kardedə ta peyğombər(s)-i rehləti bədiqə bıə çı şiyə sərquzəşton  izoh kardedə. siyosi hərəkaton,fiki iyən kəlami bəhsonədə bıə dastəonku nom bardedə və həmçinin viloyət və rəhbərəti,imomi sıfət,tohid,nəbəvi hədison bıə muhimmə məsələon və bın əsrədə islomi camiyə hakim bıəbe və İmom Muhəmməd Bağır(ə)-i sıxanonku bəhrə bardedə.

 

 

təğ

komment