may 20, 2020 13:53 Asia/Tehran

Ilahi rəhbəron-25

Peyğombəre-Əkrəm(s) ki,bə əxloği erjon ziyodə ehtırom noydəbe,bə Səffahə hamyeşe:”ha kinə ha! Iştı aşmardə ın sıfəton çı qıləy həyğiyə mumini sıfətone.əgər ıştı pı mısılmon bıəbe,əməy əy ıştə lutf və rəhməti jiyədə ğərol ədimon”.peşo peyğombər(s) bə məsul şəxson hamyeşe:”ım kinə bəçəy pı malik bıə əxloği erjon hurməti xoto,ozodkənən”.çən,peyğombər(s) bəy nuyə olətış baxş karde və çəy bə Şam şıey səfə xarconış çəy ixtiyorədə noşe və əvış de etıborin iyən xotırcəmə insonon bə ico çəy bo palu bə Şam səbəroş karde.nıvıştə bıə ki,de peyğombər(s) vositə çəy hovə de ehtıromi çı Udey bin Hatəmi  tono vığandey bədiqə,əv çə həzrəti palu ome və de peyğombər(s)-i rəhmət və mehrıbonəti mışohidə kardey,imonış varde və mısılmon be....

Xıdo-Rəsul(s)-i nəzəku çokə əxloğ qıləy sərmoyəy ki,bə qıləy zəmon iyən məkoni məhdud ni və har qıləy şəraiyətədə bə cokəson məhəbbət kardey mumkine.islomi peyğombər(s) rostəvıjəti iyən əmonəti ədo kardey,çı jimoni sutunon hisob kardedə və hamyedə:”bə ım dıqlə çı qırd peyğombəron təlimonədə bəy təkid və təsdığ bıə”.

Məlume ki,de camiyədə insoni pokə əxloği sıfəton pevolo kardey,vəhşi iyən bə xoş nıomə sıfəton və erjon çı miyoniku bəşeyn.

Ə həzrət təkəbbırəti,əşrafgərti iyən imtiyoztələbəti sıfəton ki,həmonə rujon camiyədə vey rəvocış pəydu kardəbe,pok və təmizış karde.rifohtələbəti iyən aristokratizm ki,bə camiyə zərəl rosnedə, havaxti qıləy fərd ya camiyəş dəqəte,bənə qıləy xətərnokə virusi veyrə bə cəmyəti co inson və məkonon siroyət bəkarde və çı camiyə səloməti və soliməti təhdid bəkarde.islomi peyğombər həzrət Muhəmməd(s) de qıləy rəhbəri nomi ki,camiyə idorə koş bəştə ehdəş peətəbe,de təfəkkuri mıborizəş barde və sodə jimon və təvozukorətiş çəy vırədə ğərolış doe.ə həzrəti elonış karde ki,dini-islom de sərvət və moli mıxolif ni,bəlkəm qıləy dine ki,de fərdon moli ğudrəti bə ixtisodi fəoliyyəton ziyodə əhəmiyyət doydə və tambələti,sıstəti iyən fəğrətiş mənfi zınəşe və nəhyış kardə.peyğombər(s) ıştənış jıqo de ın əxloği fəziləton dərostəş be və jıqo təvozukor be ki,de camiyə co fərdon qıləy tafutış nıbe.qıləy zəmon ki,ə həzrət çı milləti miyono nıştedəbe,bə məclis tojə varid bıə kəs,islomi yolə şəni soyb bıə peyğombəri nızınə holədə dəparsi:şıməku kom qıləyni Muhəmməde?....

Həzrəte Əli(ə) de qıləy ğəşənqə təbiri Xıdo-Rəsuli(s) çı insonon rufi muloicəkə təbib hisob kardedə ki,bəştə mehribonəti iyən dıləsutəti xoto,ıştən bə noxəşon soyəx şeydəbe.ə həzrət hamyedə:əv(peyğombər) qıləy həkimbe ki,deştə tibbi hejo qardedəbe,ıştə damon və mərhəmon çok-çoki hozzı kardedəbe...ta har vırədə ki,ehtiyoc hestebe,bıno.bə kuyə dılon,bə korə quşon və bə lolə zıvonon(əkəson ki,həxı dərk kardedənin).əv deştə damonon bə ğəfləti dıço bıə noxəşon rəseydəbe və əvoni mıolicə kardedəbe.(əkəson ki,hikməti nuriku bəhrəşon bardə nıbe və ıştə əndişəşon bə conon nığılə vıron dətıvə nuriku nuroni nıkardeşone)”.Nəhcul-Bəlağə-108)....

 

təğ

komment