may 23, 2020 13:48 Asia/Tehran
  • Ilahi Rəhbəron-26

Ilahi Rəhbəron-26

Qıləy ruj ə həzrət bəsə zəminisə nıştəbe və de milləti fəğırə odəmon xorək hardedəbe. qıləy badiyənışinə jen çəyu dəvardedəbe və de təəccıbi dəparseşe:ha Xıdo-Rəsul ha! Tı bənə bandə və nokəon xorək hardedəş?peyğombər(s) pesıre və qıləy təbəssımış karde və hayeşe:çımısə ki vey bandə və nokəy?.......

Islomi-Peyğombər(s)-i irsi erjin iyən muuhimmə qıləyni islomi dinamik və aqahəti əbaxşə məktəbe ki,bə Xıdo-Rəsul(s)-i mıborəkə dıli de vəhyi firiştə voistə nozil bıə.bə torıxi sənəd və dəlilon əsos,dınyo Besəti zəmonədə çı dıjd ğudrəton,əmmo zəyif,bə xorafat və inhirofi dıço bıə,zolımonə ğanunonış bıə,camiyədə təbəğaton ixtilofış vey bıə,ğətlı-amon ziyod bıə,kurkuronə təəssıbon  və co ziyodə yavə çiyon şoyde be və de Kərimə-Ğıroni təbiri dınyo qıləy oşkoə zəlolətədə hərəkət kardedəbe ki,hətto kali ğəbiləon bə fəğrəti xoto ıştə fərzəndon həm kıştedəbin.ın fərzəndon kinə fərzəndon bin.boçi ki,ımon çı kə və jimoni ixtisoədə qıləy dığğət kardəninə rolışon nıbe.Kərimə-Ğıron İsra mıborəkə surə kali baxşonədə bə ın həyğəton işorə kardedə və hamyedə:”ıştə fərzəndon bə fəğrəti tarsi xoto məkıştənən”.

Islomi bənav Ərəbıstoni cəzirədə sərvət və maaşi kəsb kardey roonku qıləyni ğətl və ğarət be. joqo ki,biyobon nişinə ərəbon jimon əsosən de ğarət və çəpavuli bə ico be və səhroədə həm zu iyən şımşi hukmron be.(Zərrinkub,do ğərne sukut,seminə çap,Tehron-1344-ə sor)....

 

təğ

komment