iyul 02, 2020 13:42 Asia/Tehran

İlahi əsma

Rəzzağ ilahi əsmaonku qıləyniye ki,Kərimə-Ğıronədə ikərə oko doey bıə.əmmo,çəy həmxıyzon bıə kəlməon Ğıroni ziyodə vıronədə zikr bıə.Rəzzağ rızği xalığ və rızği əto kardə kəse və rızğ bə har qıləy çi ki,bə məxloğati dayimi jimoni boyis beydə,votey beydə.İslomi dınyo yolə ədib iyən luğətşınos Rağib İsfəhani ıştə “Mufrədat” kitobədə çı rızği mənoədə jıqo nıvışteydə:”rızğ dayimi baxşeşe ki,qahi zəmon dınyəvi iyən uxrəvi zəmonış heste”.binobərin bə harcurnə bəhrə ki,Xıdovənd bəştə bandəon nəsib kardedə.ısət çı xorək bıbu ya məskən,tankardemon və ya elm,ağl,fəhm,imon iyən ixlos bıbu,bımon həmmə rızğ votedən.yəni rızğ fəğət bə maddiyyati məhdud beydəni və bə mənəviyyati həm şomil beydə. Kərimə-Ğıron çı şəhidon barədə Ali-İmrani mıborəkə surə 169-ə şərifə ayədə hamyedə:bəl əhya...əvon bəyjiin və ıştə pərvərdıqori palu ruzi bardedən”.ruşine ki,şəhidon ruzi əvhəm bərzəxi dınyoədə maddi neməton ni,bəlkəm həmonə mənəvi neməton mənoədəy.və odəmi dığğəti vey cəlb kardə çi,Həcci mıborəkə surə 58-ə şərifə ayədə jıqo neməti həmməysə çokə nemət hisob kardedə və hamyedə: ” vəlləzinə..... və əkəson ki,Xıdo royədə hicrət kardedən,peşo kıştey beydən ya de təbiiyi maqi roy dınyoku bışo,Xıdovənd bəvon çokə ruzi bədoye ki,əv həmməysə çokə ruziədəy”.bın ayədə “rızğe-həsən” –ış çı Xıdovəndi qırd mıhociron mıkofotış ğərol odə,qahi zəmon bə şəhodəti məğami rəseydən və qahi vaxti həm bın royədə de təbiiyi maqi çı dınyoku bışo......

Həmçinin Kərimə-Ğıronədə de rızği nomi ğeyd bıə vıronku qıləyni,nıbuvvəti məğame.həmçinin Ğıroniku bəhrə bardey Xıdovəndi rızği coqlə vıronkuye ki,Vağiyə mıborəkə surə 82-ə şərifə ayədə bəy işorə bıə. joqo ki,hamyedə:əvələm...aya əmə çəvon ixtiyorədə qıləy mənə hərəm ğərol nıdoemone ki,çı harçi səmərə (har şəh iyən diyoriku) bəçəy səmt vardey  beydən?qıləy rızğ ki,çəmə tərəfiku.əmmo çəvon veyni zıneydənin.”.rızğo-ruzi nımunəonku qıləyni ıme ki,Xıdovənd bə insoni çəy qımon və zənn nıkardə vırəku rızğo-ruzi doydə.Xıdovəndi ım ruzi bə muminon çı sıtəmkoron mığobilədə proqnoz nıbə imdod və koməkon və himoyəton həm şomil beydə

 

təğ

komment