avq 11, 2020 14:19 Asia/Tehran

Təkfiri cərəyanon

İMT nımoyəndə Zeynəb Bancura çı de DAİŞ terroristə qrupon vositə nokə kardey bıə jenon yavə vəzyətiku ıştə hisobotədə ,çı jenon həxədə dəhşətinə hoziyətiş de miyonə əsri hoziyəton bərobərış zınə.əv çı DAİŞ-i bokirə jenon ixtiyorədə ğərol doey həxədə vədəonış çın terroristə dastə xarici kişvəronku mıcohidon cəlb kardero bıə şivəonku hisobış kardə.DAİŞ ım jenonış çı Nikah cihodi çərçivədə de 500 ila 2000 dollar ğeyməti həvatəşone.nokə kardey bıə jenon və bə kardə bıə təcavuzon həxədə vey telə hisoboton doey bıə ki,har qıləy ozodi tələb kardə insoni ruf iyən coni lorzıneydə və norohət kardedə”....

Faciyə iyoe ki,DAİŞ qırd ım cinoyəton yəni jen iyən kinon əsir qətey və bəvon təcavuz kardey de islomi nomi və çı yodo bekardey bıə islomi şəryəti bəyji kardey hisob kardedən.ım qıləy holədəy ki,İslom hiçvaxti nokəçətiş təsis kardəni və çım koy binovrəş noəni və ım adət de islomi zuhuri bə bəşəri camiyə daxil bıəni.İslomi zuhuri çandə həzo sor bənav nokəçəti bəşəri camiyədə rəvocış pəydu kardəş be və de bənə qıləy merısi nomi çın nəsliku bə omə co nəsli irs mandedəbe.nokəçəti qıləy metode ni ki,islomi əvış bekardəşe ta boçəy dəvomiro isror bıko.çı peyğombəri(s) iyən çı islomi iminə dərəcədə bıə şəxsiyyətonku bo nokəçəti pevolo kardero hiç qıləy cəhd bıəni.liza holı-hozırədə nokəçəti bəyji kardey iddio kardə DAİŞ terroristə dastə,əslədə islomi çəy rəğ-rişə bırniye dumo bıə və ısət həm ləğv bıə ım adəti bəyji kardey dumoye. İslom çı ozodəti iyən hurriyyəti dine və bandəçəti fəğət çı Xıdovəndi mığobilədə rəvo zıneydə. qıləy din ki,fəğət çı fərdon barzəti meyari fəğət ubudiyyət,bandəçəti iyən Xıdovəndi təğva sayədə zıneydə və qıləy fərdi co qıləy insoni boştə nokə ğərol doey ğəbul kardedəni.bəçəy xoto,islomədə qıləy co insoni ozodəti çəy dastiku sıey qıləy baxşə nıbə qıno bə hisob omeydə.Xıdo-Rəsul(s) hamyedə: ”həmməysə yavə insonon əvonin ki,çəvon ko insonon hıriye və həvateye”.və həmçinin hamyedə: ”Xıdovənd har qıləy qıno bəbaxşe illa (seqlə qıno).ikəs ki,ıştə jimoni həmro mehriyyə inkorko ya qıləy koəkə həxı ğəsbko və ya qıləy ozodə insoni bəhvato”.bə ın hədisi əsos jenon iyən koəkəyon həxı ğəsb kardey və çı qıləy insoni ozoədti çəy dastiku sıey islomədə seqlə əfv iyən baxşey nıbə qıno hisobışon kardə....

Islomi zuhuri zəmonədə nokəçəti qıləy mırəkkəbə koye ki,həmonə ruji çəy həmmə baxşon ısət çı fərhənqi,ixtisodi,iştimoyi rabitəon və bə milləti jimon iyən məişəti ayid bıə sayir koon bəştə təsiri ji vardedə.liza deəy mıborizə bardey həm muşkil nıbe və həmən bə qıləy kifoyətəkə zəmoni ehtiyociş hestebe.bə həmonə dəlili xoto,islom tədrici iyən dırozmıddətinə mıborizə roy və şivəş vıjniye.çı islomi məsələ həlli roy ım be ki,de iştimoyi iyən ixtisodi mexanizmi əvəz kardey,bəpe nokəçəti çı miyoniku şıənin be.peşonə mərhələdə sosyal iyən ixtisodi rabitəon miyoniku bardey bədiqə əy ğədəğən elonko və çəy oqardemoni icozə nıdo.çoko ki,torıx həm jıləvoni bıə.bə torıxi şoydəti əsos,de nokəçəti mıborizədə islomi siyosət iyən strateqiyaon çokə bəhrəşon doe.nəticədə nokəçəti islomi milləton miyono bəsə coqlə millətonsə veyrə mənsux be və çı miyoniku şe.Xıdo oxonə peyğombər həzrəte Muhəmməd(s) de çandə qılə ğanunon bekardey,bo nokəçəti ləğv kardero qıləy hevujə səyonış karde.peyğombəri(s) plan ımbe ki, tədrici çı nokəon ozodəti zəminə  hozzıko ta əvon bənə co addi odəmon iştimoyi nizomədə cəzb bıbu.bın cəhətədə həzrəte Muhəmməd(s) bo nokəon ozdətiro çı təşviği siyosətonku okoş doe.ə buzurquvar milləti təşviğ kardedəbe ki,nokəon çəvon soybonku bıhıriyon,çən peşo əvoni ozodkon.çın koy hədəfonku qıləyni ımbe ki,tədricən camiyədə çı nokəon mığdor şeş-şe kam beydəbe və iştimoyi iyən ixtisodi nizom çı nokəçəti nizmomiku ozod be.peyğombər(s) canqon qıləyniyədə elonış karde ki,har qıləy əsir bə daqlə mısılmoni elm və səvod omuto,ozod bəbe.bo kali qınon min cumlə çı ğəsdo nıbə ğətl və duyə ğəssəm, nokəon ozodətiş de kəfforə nomi ğanun be.həmçinin Xıdo royədə bandəon və nokəon ozod kardey, islomədə vey muhimmə ibodət iyən əməlonku qıləyni bə hisob omeydə.dayima islomi rəhbəron bın erjin iyən insoni koyədə navəjən iyən vədə şıə kəsonku bin ta yinki,həzrəte Əmirəl-Muminin Əliku(ə) nəğl bıə ki,ə həzrət deştə dasti renc iyən əziyyəti çandə həzo nokəş ozod karde.ım siyosəti təğib kardey,boyis be ki,qıləy kırtə mıddətədə ziyodə nokəon ozod kardey be.islomi nəzəku ım hərəkət bo nokəçəti çı miyoniku bardero qıləy mığəddimə be.

 

təğ

komment