avq 12, 2020 13:01 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-61

Hicrəti haftminə sor be.ikəs qımon kardedə nıbe ki,mısılmınon çı deşmınon həmmə hiylə və məkrinə planon mığobilədə haft sor mığovimət nışon doeyışon zıne və deştə deşmınon məğlub kardey Mədinə şəhrış de İslomi ğoymə mərkəz iyən ğərolqo nomi mıdofiyəş karde.Xəndəx ya Əhzabi canqi bəpeştə Xeybəri ğalədə jiyə yəhudiyon nuyə hərəkətonışon bino karde.islomi peyğombər(s) bə mısılmınon ələyh bıə canq iyən həmlə vəy qəteyro,əmrış karde ta Mədinə şəhriku qıləy ləşkər bo ım ğoymə ğalə Xeybəri fəthko,bıqəton.yəhudiyon çın macəraku xəbədo bin və binoşon karde bo ıştəni hozzı karde və əvon çı islomi ləşkəri mığobilədə mığovimət nışon doşone.bın mıddətədə islomi ləşkəri çandə qılə sərdor və sərkərdə bə Xeybəri ğalə səmt həmləş karde,əmmo həmonə ğalə fəth kardey bəvon nəsib nıbe.çun,çı islomi ləşkəri ruhiyyə şe-şe zəyif beydəbe,əve Xıdo-Rəsuli(s) hamyeşe:”maşki çı mıborizə pərçəmi bə ikəsi dasti bədom ki, Xıdo iyən çəy Rəsulış piyedə və Xıdo iyən çəy Rəsul həm əvış piyedə”….

Yəhudi canqəvaronku i dastə çı həzrət Əli(ə) iyən mısılmınon mığobilədə mandin.çəvonku qıləyni həm çəvon ğəhrəmonə fərd Haris be və əy bə Əli(ə) həmləş karde.əv jıqo zikməvulə jeydəbe ki,de həzrəte Əli(ə)-i bə ico bıə mısılmınon bə tars-larz dəşin və bə dumo pekırin.Haris deştə həmonə xışm iyən ğəzəbi bə Əli(ə) rəse və çə dıqlə miyono qıləy sanqinə canq bə əməl ome.əmmo,qıləy kamə zəmon dəvardəbe ki,Haris de həzrət Əli(ə) dasti bə cəhənnəm vosil be və çəy beconə bədəm bəsə zəminisə eqıniye.

Harisi qıləy Mərhəb nomo bıvəş hestebe.əv həm qıləy şucoətin iyən ğəhrəmonə şəxs be və de jıqo qıləy səhnə vindeyıştə ixtiyorış çı dasto doşe və qıləy holədə ki,səyku bə po de canqi təchizoton ğərğ be,bə həzrət Əli(ə) həmləş karde.əmmo ijən tikəy dəvardə nıbe ki,Mərhəb həm bə Harisi anqıl qıniye və bəsə zəminisə eqıniye.Xeybəri ğalə de ın səhnə vindey tarsi şiddətiku binoşon karde bo vite və bə ğalə pənohışon barde.Əli(ə) fərol kardə yəhudiyonış de tosə xeybəri ğalə təğibış karde.bın zəmon yəhudioyon canqəvəronku inəfər deştə şımşi bə həzrət Əli(ə) sipəriş je və sipər çə həzrəti dastiku eqıniye.Əli(ə) rəyrə dastış ğande bə Xeybəri ğaləş çı vırəku bekardeşe və de tosə canqi oxo çəyku bənə sipəri okoş doe.oxoyədə həm ə həzrəti əvış çı qıləy nığılə xəndəxi sape şodoşe.de ın tərtibi qıləy ğalə ki,mısılmınon çandə ruj boəy fəth kardero məəttəl mandəbin,qıləy kırtə mıddətədə həmonə ğaləşon fəth karde.peşonə soronədə Əli(ə) bə xilofət rəsə zəmonədə de qıləy nomə vositə bə Səhl ibn Huneyfi bın barədə jıqo nıvışteşe:”bə Xıdo ğəssəm mı de cismoni zu və xorəki vositə bə əməl omə ğıvvə Xeybəri ğalə çı vırəkum benıkarde və əvım nığande,bəlkəm ımkom de qıləy mələkuti ğıvvə iyən deştə pərvərdıqori nuri ruşin bıə de qıləy nəfəsi ımım bə vırə rosneme”....

Bə mısılmınon de Ğureyşi kofiron miyono bıə “Hudeybiyyə” sulhi mığovilə əsos çəvon həxışon nıbe bə iyande ələyh hərbi hərəkəton əncom bıdon və ya ıştə muttəfiğon bəçəvon zidd rost kardey  iyən bəvon de cokəson canqonədə həm komək kardey həxışon nıbe.əmmo Ğureyşi sərdor iyən yolon deştə mıttəfiğonku qıləyni bıə Bəni Bəkr təchiz kardey iyən çəvon bə mısılmınon mıttəfiğ bıə Xuzaə həmlə kardey,komilə surətədə “Hudeybiyyə” sulhi maddəonışon darışte.zohirən Ğureyşi əyon-əşrof ıştə dumo yənde bıə məğlubiyyətışon çı viro bekardəbe və həni zıneydə nıbe Mədinə həni penc sor bənav çı mıhocir iyən ənsari mığdori kam bıə şəhr nıbe. Mədinə şəhr bə islomi hukuməti mərkəzi təbdil bıəbe ki,çı islomi jimon baxş kardə təlimon şua jiyədə de peyğombər(s)-i ağılmandə rəhbərəti əyo qıləy əsosinə təhəvvul iyən əvəzon bə vucud oməbe.jıqo qıləy şərayitədə Xıdo-Rəsul(s) çı Ğureyşi ıştə əhd-peymoni darıştey qıləy tale həlləkə ğərolış bekarde və de islomi ləşkəriku da həzo nəfəri təchiz kardey deştə şəxsən rəhbərəti bo Məkkə fəth kardeyro bə çın şəhri səmt hərəkətş karde.....

 

 

 

təğ

komment