sen 21, 2020 12:49 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-74

Qıləy holədə ki,həmmə kəs Xıdo-Rəsuli(s) ətrofədə norohət bin,bın zəmon peyğombəri(s) ıştə çəşonış oj karde və hamyeşe:”çımı bıvə sədo bıjənən ta booy çımı kənoyədə bınışto.həmmə kəs çok-çoki zıneydəbin ki,çə həzrəti məğsəd ğərəz Əli(ə) cokəs ni.Əli(ə) rəyrə ıştənış bə Xıdo-Rəsuli(s) rosneşe.əmmo,hissış karde ki,peyğombəri(s) dılış heste ıştə vırəku bəhışto.Əli(ə) ə həzrətış çəy vırəkuş rost karde və bəştə sinəş dəçoknoşe.çandə zəmon dəvardə nıbe ki,çı maqi əsər-əlomət Xıdo-Rəsuli(s) vucudədə oşko be və ə həzrəti ıştə conış çı həzrəti Əli(ə) ağuşədə bəştə pərvərdıqori təslimış karde.Əli(ə) çın mevzu həxədə bıə ıştə qıləy xutbədə jıqo hamyedə:” Xıdo-Rəsul(s) conış doe.qıləy holədə ki,çəy sə çımı sinədə be və çımı dasti piyo çəy con çəy bədəmiku co be və mı bo təbərrıkiro ıştə dastım bəştə dimi dəsyume.peşo bəçəy bədəmi ğudlım doe.”…

Xıdo-Rəsuli(s) rehləti bəpeştə çı mısılmınon deəy dimbədim omə mevzu çı Xıdo-Rəsuli(s) maq və mardey məsələ be.umər ibn xəttab bə peyğombəri(s) kəy vədə mandə iyən bə ə həzrəti rehləti bovə kardə kəson de maq və kıştey təhdidış karde.peyğombəri(s) amu Əbbos və coqlə səhobəon həm bə peyğombəri(s) bəfot kardey ayid və işorə bıə çandə qılə ayəonışon hande və tilovətış karde.əmmo,əv ijən bəştə koy dəvom doydəbe tayinki,çəy çı Mədinə xaricədə bıə dust əbu bəkr ome,rəse.əbu bəkr Zuməri mıborəkə surə 30-ə şərifə ayəş tilovət karde ki, hamyedə: ”innəkə …tı bəmardeyş iyən cokəson həm bəmardeyn”.ımoni məsə umər orom və sakit be.peşo uməri sıvolış karde:”aya ın ayəon Xıdo kitobədə mevcude?Əbu bəkri voteşe:bəle”…..

Əli(ə) ki,de Xıdo-Rəsuli(s) mıborəkə bədəmi şıştey koy məşğul bin,”Bəni-Saidə Səğifə” bo peyğombəri(s) canişini vıjniyero de ğovğa pur bıə macəra bərpo be. ”Bəni-Saidə Səğifə” çı Bəni-Sayidə ğəbilə cəm bıə vırə be ki,əyo çı ğəbilə qırd koon barədə votemon iyən mızokirə beydəbe.əyo Ənsariku idastə bə peyğombəri(s) ıştə canişini həxədə vəsiyyəton dığğət nıkardə holədə cəm bıəbin ta xəlifə iyən çı peyğombəri(s) canişini bıvıjnon.ən xəbə ki,bə əbu ubeydə quş rəse.fovrən və rəyrə de əbu bəkr iyən uməri bə ico ıştənışon bə Səğifə rosne.

Ənsari miyono dıqlə Xəzrəc iyən Ovs nomo dıqlə ğəbilə mevcud be ki,de iyande de şiddəti mıborizə bardedəbin.əbu bəkr və umər de əbu-ubəydə bə ico de ın ixtilofiku istifodə kardey voteşone ki, peyğombər(s) çı Ğureyşi ğəbiləkuye və ərəb ğəbul nibəkarde ki,çəvon hakim ğərəz Ğureyşi ğəbilə co qıləy ğəbiləku bıbu.çoko ki,əbu bəkri çəvon cəvobədə bəvon voteşe:xilofət iyən hakimiyyət fəğət bə Ğureyşi loyığe.zira,əvon şərofət iyən həsəb-nəsəb cəhəto vey məşhurin və çı ərəbi ğəbiləon miyono nom və şə`nışon heste.mı şımə xeyrxahətim piyedə və çımı təklif doə dı nəfəri kom qıləyni şımə dılon heste bıvıjnənən,əy xəlifə səçınkənən və deəy beyətkənən.peşo əy çı umər iyən əbu ubəydə dastış rost karde. bın zəmon Ənsari sıxanəvoti voteşe:qıləy əmir şıməku və qıləy əmir çəməku bıbu.uməri voteşe ki,dıqlə şımşi iqlə ğılofədə vırə nibəqəte və ıştə dastış ğande ta de əbu bəkri beyətko.dıqlə Ovc iyən Xəzrəci bo rəğib ğəbilə xəlifə nıbey xoto,de şoyvonəti iyən xoşholəti bə əbu bəkri beyətışon karde….

 

təğ

komment