sen 23, 2020 13:01 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-75

Ənsari miyono dıqlə Xəzrəc iyən Ovs nomo dıqlə ğəbilə mevcud be ki,de iyande de şiddəti mıborizə bardedəbin.əbu bəkr və umər de əbu-ubəydə bə ico de ın ixtilofiku istifodə kardey voteşone ki, peyğombər(s) çı Ğureyşi ğəbiləkuye və ərəb ğəbul nibəkarde ki,çəvon hakim ğərəz Ğureyşi ğəbilə co qıləy ğəbiləku bıbu.çoko ki,əbu bəkri çəvon cəvobədə bəvon voteşe:xilofət iyən hakimiyyət fəğət bə Ğureyşi loyığe.zira,əvon şərofət iyən həsəb-nəsəb cəhəto vey məşhurin və çı ərəbi ğəbiləon miyono nom və şə`nışon heste.mı şımə xeyrxahətim piyedə və çımı təklif doə dı nəfəri kom qıləyni şımə dılon heste bıvıjnənən,əy xəlifə səçınkənən və deəy beyətkənən.peşo əy çı umər iyən əbu ubəydə dastış rost karde. bın zəmon Ənsari sıxanəvoti voteşe:qıləy əmir şıməku və qıləy əmir çəməku bıbu.uməri voteşe ki,dıqlə şımşi iqlə ğılofədə vırə nibəqəte və ıştə dastış ğande ta de əbu bəkri beyətko.dıqlə Ovc iyən Xəzrəci bo rəğib ğəbilə xəlifə nıbey xoto,de şoyvonəti iyən xoşholəti bə əbu bəkri beyətışon karde….

Qırd ım dəyğəon qıləy holədə be ki,Əliyyibni  Əbitolıb de məxsusə səhobə iyən Bəni-Haşımi bə ivrə de peyğombəri(s) mıborəkə bədəmi ğosl,dəfn iyən kəfəni koy məşğul bin.peyğombəri(s) amu Əbbos ki,çın məsələku xəbədo bin,bə Əli(ə) voteşe ki,tı ıştə dasti bıdə ta az detı beyətkom və ıştı dasti bənə mısılmınon xəlifə elonkom.əmmo,Əli(ə) de be etonəti hamyeşe:”mı hələki ısət de peyğombəri(s) ğosl, dəfn iyən kəfəni koy məşğulim”.lıski dəvardə nıbe ki,Təkbiri sədo bə quşon rəsin.Əli(ə) ım cərəyonış çı Əbbosiku dəparseşe:Əbbosi voteşe:nıvoteme ki,cokəson beyət sıeyədə ıştıku bənav dəbəşeyn?əbu sufyan həm ım macəra məsey bədiqə həzrət Əli(ə) palu ome və voteşe:tı ıştə dasti bıdə ta detı beyətkom və ıştı dasti bənə qıləy xəlifə eqətom və az detı beyətkom,Əbdulmanafi fərzəndonku inəfər həm detı mıxolifət kardey nibəzıne və əgər əvon detı beyətkon  həni Ğureyçiku hiçkəs detı mıxolifət nibəkarde və nəhoyətən qırd ərəb tıni bənə hukuməti rəyisi ğəbul bəkardeyn.əmmo,Əli(ə) ki,əbu sufyani çok-çoki zıneydəbe,çəy təklifış ğəbul nıkarde və hamyeşe:”tı çı qıləy koy dumoş ki,əmə çəy əhl nimon”……

Beşək,Əli(ə) əbu sufyoni ki,çı islomi kanə deşmon bıeyku xəbədo be və zıneydəbe ki,çəy dılış heste de ın koy vositə çı mısılmınon miyono ixtilof eğando.ehanə Əli(ə) çəy təklifış ğəbulış kardəbe və deəy beyətış kardəbe,torıx çın beyəti həxədə hakiməti əkəy ki,ımruj çı əbu bəkri beyəti barədə kardey beydə. zira, Əli(ə) hakimiyyət çı dıqlə surətiku xaric ni.ya İmom(ə) və İmom(ə) hukumət Xıdovənd iyən çəy rəsuli tərəfiku təyin bıəbe ya ne?iminə surətədə bə bo xilofətiro beyət və rəy sıey qıləy ehtiyoc nita deçəy vositə xəlifə bıbu.çıro ki,ım i nev bə Xıdovəndi hukmi be etino kardey hisob bəbe.

Əli(ə) ki,çandə soron canqi meydonədə ıştə conış bəştə dastış qətəbe və bo islom iyən Ğıroni hukmon təsbitiro anədə fədokorətiş karde ta hozzı beydə nıbe de sadə formə ilahu hukm təhrif bıbu və dıminə fərzədə de bənə Əbbos iyən əbu sufyani bıə fərdon beyəti,Əli(ə) xəlifə bıəbe,islomi xilofət həmonə ranqi bəştə peqəti ki,de əbu bəkri bə xilofət rəsey bəştəş peqəte. Zira,çı əbu bəri həmməysə səmimi iyən nezə dust dıminə xəlifə umər be ki,çandə mıddət bəpeştə çı əbu bəkri intixob iyən vıjnemonış bə yod dənoe və jıqoş vote:”kanət...əbu bəkri bo hakimiyyəti səçın kardey əculonə və təcili be ki,Xıdovəndi çəy şərrış oqəte”.....

 

təğ

komment