Nov 28, 2020 13:16 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-102

Muaviyə zohirədə çı milləti etımod kardə çandə nəfərış,çı İmom Həsəni(ə) palu vığandeşe.ım dastə Mədayini şəhrədə de İmom Həsəni(ə) mıloğat və vindemonışon karde və qıləy zəmon ki,çı İmomi(ə) çoduku xaric bin,çı milləti miyono duyədə voteşone:”Xıdovənd de peyğombəri(s) fərzəndi vositə fitnəş bərtərəf karde və çı canqi otəşış okuşte və Həsən ibn Əli(ə) de muaviyə sulhış karde və milləti xunış hifz karde,oqətışe”.binobərin qıləy şərayitədə ki,çı İmom Həsən Mujtəbo(ə) seqlə dumo yənde de mauviyə təhdid iyən təmi`I bə muaviyə anqıl qınin və de xəvarici nufuzi iyən deçəvon bə İmomi(ə) kufri ittihomi və de çandə qılə ğəbilə bə mauviyə ıştə bəfodorəti elon kardey və ıştəni bənə dusti nışon doə kali deşmınon psixoloji canq,həni çı İmomi(ə) bo sulh kardey co qıləy roş nımande.muaviyə boştə ğudrəti təsbit iyən boştə hədəfon bə həyğət rosnero harçisə həm vey bə qıləy sulhamiz və oromə cuyə ehtiyociş hestebe.bə həmonə dəlili xoto,de ımrujnə təbiri qıləy de sipiyə imzo bıə noməş bə İmom Həsəni(ə) nıvışteşe vığandeşe və bo çə həzrəti qırd şərton ğəbul kardero ıştə hozzıətiş elon karde.İmom Həsən(ə) çın fırsətiku vey çokə formədə bəhrəş barde və həmməysə muhim iyən həssosə mevzuonku bəhsış karde və əvonış iminə dərəcədə ğərolış doe və bəçəy əsos qıləy sulhi sazişış imzo karde və muaviyəku qıləy təəhhudış se ki,əv bə ın sulhi sazişi maddəon rioyət bəkarde..….

Sulhi muğavilə penc qılə bəndış hestebe ki,de tətribi çımonku iborət be:Həsən ibn Əli(ə) çı hukumət və hakimiyyətiku dast kəşeydə,de ın şərti ki,muaviyə bə Məcidə-Ğıron iyən bə peyğombəri(s) sınnət və adəton rioyət bəkarde.muaviyə bədiqə xilofət bə Həsən ibn Əli(ə) məxsus bəbe və ehanə boəy qıləy hodisə bənav beşe,Huseyn ibn Əli(ə) çı mısılmınon koon yolyəti və hukuməti bə dast bəqəte və muaviyə həxış ni boştə qıləy canişin təyinko.bə Əmirəl-Muminin(ə) məçitonədə ihonət kardey ləğv bəbe və ğərəz çokəti ə buzurquvar zikr kardey nıbu.Kufə beytul-malədə mevcud bıə molon bəpe çı muaviyə hukuməti zəbtiku xaric bıbu və çı Həsən ibn Əli(ə) nəzorəti jiyədə və bo mısılmınon məsləhəton xoto xarc kardey bıbu.və həmçinin muaviyə bəpe çı Darabgerdi şəhri maliyyatiku qıləy məbləği çı həzrət Əli(ə) rikab iyən tərəfədə Cəməl iyən Siffeyni şəhid bıə kəson xıyzonon miyono təğsım və baxşko.muaviyə bəpe təəhhudko və bəştə ehdə peqəto ki,qırd milləti ısət çı Şam,İrağ,Hicoz,iyən Yəməni millət bıbu,deştə ənmniyyəti ğıvvon təğib nıko və çəvonku hiçkəs bəştə dəvardə fəoliyyəton xoto,de əzob-əziyyəton dimbədim nıvon.çımonsə əlovə,muaviyə bəpe bə həzrət Əli(ə) qırd duston ki,har vırədə həm bıbon, əmon bıdo və bə həzrət Əli(ə) şiəyon ələyh hiç qıləy təcovuzkorəti nıko.əv bəpe çəvon molon mısodirə nıko və həmçinin çı muaviyə iyən çəy karquzaron tərəfiku bo Həsən ibn Əli(ə) iyən bo Huseyn ibn Əli(ə) hiç qıləy xətər və təhdid nıbu…….

In peymon nomə bə oxo rəsey bədiqə,muaviyə təəhhudış karde ki,bə çın sulhi sazışi qırd maddəon ehtırom noydə və dəğiğən bəvon əməl bəkarde və bın məsələdə Xıdoş şoyd qəte və çı Şami ylon həm ımışon təsdığ karde.

 

Tags