Jan 20, 2021 13:29 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-122

Isət həm əmə bə Aşurə vağeyə iyən əyo bıə ğəhrəmonəti qıləy dığğət kardeəmon.yəzid ki.çı muaviyə məktəbədə perəsəbe,de İmom Huseyni(ə) nomərəd formadə rəftorış karde.əv hejo səy kardedəbe de İmom Huseyni(ə) şəxsiyyəti təxrib kardey,umumi fikədə jıqo nışon doeş piyedəbe ki,əv çı mısılmınon əmire və çəvon xəlifəy.əmmo həmməkəson çəy nopokəti iyən bədə sıfətonku aqah və xəbədo bin. əmmo, Xıdo-Rəsuli(s) pokə nəvə İmom Huseyni(ə) bo ilahi hukuməti bərpo kardero çı  yəzidi ğeyri-ğanuni hukuməti mığobilədə mande və ğıyomış karde.əmmo yəzid jıqo ilğa kardedəbe ki,İmom Huseyn(ə) bə ğudrəti rəsey dumoye.əve yəzid çı İmom Huseyni(ə) pokə xuni ru kardeyış muboh və həlolış hisob karde. əmmo,İmom Huseyni(ə) çı əməvi hukuməti duyə təbliğoton bə puç bekardero,ıştə ğıyomi fəlsəfə jıqo şərh kardedə və hamyeşe:”bərosti mı boştə tələbon(şəxsi hədəfon),boştə jimoni xoş dəvordınero,fəsodi tərvic iyən sıtəmkorətiro ğıyomım kardəni.bəlkəm,çımı hədəf əmr be məruf iyən nəhz əz munkəri bərpo kardey,mənəvi erjon oqətey və de bə erjon zidd bıə çiyon mıborizə bardeye.mı dılım heste etığodi, Iştimoyi,əxloği iyən siyosi fəsodon miyoniku bobəm və qıləy islohi hərəkət bə vırə bırosnom.və bın zəminədə ıştə cədd Xıdo-Rəsuli(s) iyən ıştə pı Əliyyibni Əbi Tolıbi şıə roy və şivəku oko bıdom və bəvon tabe bıbum.çən,hakəs  çımı sıxani ğəbulko(və bəy pemando)Xıdo royış qətə və hakəs ğəbul nıko(və bəy peşt bıqordıno)az de səbri və istiğoməti bəştə qətə roy dəvom bədom ta Xıdovənd çəmə miyono mıhokiməko ki,Əv çı hakimon həmməysə çokə qıləyniye”….

İmom Huseyni(ə) deştə ım ğətiyyətin iyən ruşinə mevğıyyəti boştə zəmonə iyən bo vəomə milləti mıəyyənış karde ki,əvvəla zolımkorə hakimon de fəsodi koy məşğulin və boştə mevğıyyəti ğoym kardero bə ziyodə cinoyəton mırtəkib bin və çəvon həxışon nıbe bə milləti hukumətkon.həmçinin ki,Kərimə-Ğıron Nisa mıborəkə surə 56-ə şərifə ayədə hamyedə:”Xıdovənd bəşmə fərmon doydə ki,əmonəton (məxsusən hakimiyyəti təhlukəninə məsuliyyəti) bəçəvon səlohətış bıə əhli basbardanən və qıləy zəmon ki,çı milləti miyono hukumət və mıhokimə kardedon,de ədoləti hukmkənən”.saniyən bə yəzidi zidd ki,çəy xanedan bə ğudrəti rəseyro bə harcurnə cinoyəton mırtəkib bıə və ıştə dasto omə harcurnə ğeyri-insoni və dini əməlonışon bə vırə rosnə,əmmo İmom Huseyni(ə) hədəf çı ğudrətiku okə doə holədə bə milləti xıdmət kardey və İlahi ğanunon icro kardeye…..

Vağiyə iyən hodisə ənışvışton və torıxəvonon i dastə,jıqo fik kardedən ki,çı şəhidon salar və əğə Huseyn ibn Əli(ə) de bəni-uməyyə dimbədim omey,bənə coqlə torıxi  veyə hodisəon çı viro beşəni və həmonə zəmonədə mandəni,səbəb ıme ki,çı İmom Huseyni(ə) ğıyomi cərəyon qıləy mesajış heste ki,qırd zəmoni ıştədə ehtivo kardedə və torıxi dırozi bo ozodi tələb kardə milləton qıləy ilhom baxş kardə mesaje və ısət həm dınyo səviyyədə  sıtəm vində milləton məxsusən İron İslom Respublikə millət çın ğıyomiku təsir peqətə holədə deştə kişvəri zolımkorə hakimon mıborizə bardəşone.əve Aşurə ğıyom qıləy addiyə hodisə ni və bənə coqlə torıxi hodisəon çordə əsre çı viro beşəni.çordə əsre ki,çı Aşurə ğıyomiku dəvardedə, haruj dinamik iyən vavriski doə holədə cilvəş pəydu kardə.coqlə mevzu həm Aşurə ğəhrəmonətiyədə bıə ım nuktə mevcude ki,əgər İmom Huseyni(ə) ıştə şəhodətiku xəbəş hestebe,əmmo ijən bın mıborizə royədə qəm və ğədəmış şode və ım erjinə ğıyomış bə oxo rosne…..

 

Tags