Jan 23, 2021 13:36 Asia/Tehran

Ilahi Rəhbəron-123

Dəvardə bərnomədə Aşurə ğəhrəmonəti qıləy torıxi hodisə zınə bə kali fərdon əks votemone ki, Aşurə qıləy cərəyone ki,Kərbəloku bino bıə və torıxi dırozi dəvomış pəydu kardə.Aşurə ziyorətnomə i hissədə handedəmon:”(Ha Huseyn ha!) həyğətən,mı deştı mığəddəsə hədəfon sazış kardə kəson,mı həm jıləvonim və deştı barzə idealon canq kardə kəson,az həm de əvon canq kardedəm ta ğıyoməti ruj bərpo bıbu”.əmmo ısət sıvol kardey bəbe ki,çı Huseyni(ə) dərson iyən mesajon əbədi mande sırr çiçe ki,Aşurə mədəniyyət jıqo bəyjiye?.

Nəbəvi iyən Ələvi siyosəton real bıey və bə həyğət rəsey zəminədə,Huseyn(ə) iyən çə həzrəti bəsirətin iyən bəfodorə əshobi nışonış doe ki,qıləy rostəvıjə mısılmon ıştə həmfikon mığobilədə bəpe qıləy cozibəş bıbu və çı kofir iyən mınofiğon mığobilədə qıləy dafiyəş bıbu.deşmıni zıney və çəvon məkrinə plan və hiyləon mohiyyəti ifşo kardey.çı Aşurə siyosəton noilyyətonkuye.çı infirofon və bidəton mığobilədə umumi fikon ruşin kardey,de zohirədə islomi hakimiyyəton mıborizə bardey və çı ğıyomi rufi pu kardey,betafutinəti və çı sıtəmon iyən təcavuzon mığobilədə sukut kardey və tam jıey nəfy kardey,alimon və ruşin fikə insonon bə səhnə dəvət kardey,de sıtəmkor iyən zolımon sazış nıkardey,bə de şırk iyən nifoği məzhər və simvolon mıborizə və ğıyom kardey səmt dəvət kardey,çı puç və şəytoniyə ğudrətonku nıtarsey,ozodi baxş kardə mədəniyyəti ehyo və bəyji kardey,şərofətinə jimoni bəsə xar və zəlilonə jimonisə ərcəh və bəpe qətey və nəhoyətən siyosəti diniku coəti inhirofinə təfəkkuri nəfy və inkor kardey,ə cumlə çı Aşurə ğəhrəmonəti noiliyyətonku be.....

Aşurə fərhənqi ğəhrəmonəti noiliyyəton həxədə həm,bənə zohidəti fərhənqi bəyji kardey və bə dınyo jimoni məzhəron bıə rabitə bırniye,dini bəsirəti zumand kardey,de cəholət və nodonəti mıborizə bardey və səthi nəzə nəfy kardey,viloyətmədorəti nığıl kardey və bə İlahi aqahə imomət və rəhbəri pemandey, ımon həmmə çı Aşurə fərhənqi noiliyyətonku bə hisob omeydə.bın zəminədə həmməysə vey muhimmə nuktə ım həyoti mevzuye ki,Aşurə fərhənqi ğəhrəmonəti həmmə noiliyyəton ,çı qıləy mənəvi iyən əxloği dıjdə himoyə məhsule və hosile.həyğətədə,əgər Huseyn(ə) və çəy Xıdo mehvərədə bıə duston,qıləy ğəhrəmonətişon ofəye ki,torıxi dırozi bo bəşəri dınyo ilhombaxş bıey,bəçəy xotoye ki,əvon ıştə pokə conışon çı həxı mələkutiyə çeşməku sirob kardəşone və  və ın həyğət Aşurə şəvi təcəlliş pəydu karde. Aşurə şəvi ki,həzrəte Huseyn(ə) xəbədo be ki,deşmın bəçəy ordıqo və xeyməon ne beydə.ə həzrəti ıştə bıvə həzrəte Əbulfəzlış(ə) deştə çandə səhobəonku bə ico vığandeşe ta bəvon i şəv mehlət bıdon ki,deştə pərvərdıqori razo-niyoz bıkon.və ıştən hamyeşe:”bərosti Xıdo zıneydə ki,çımı bə nımoj,Ğıroni tilovət, ziyodə dıvo və İlahi dərqoyku məğfırəti tələb kardey,ziyodə eşğ və məhəbbətım heste”...

Çın tələbiku qıləy şəvi bəhs kardey be ki,Huseyn(ə) iyən çəy həx zınə rostəvıjə duston,yəğınışon pəydu kardə be ki,maşkinə ruji çı eşği ğıbonqohədə ıştə coni fido bəkardeyn.əmmo,çı iztirob iyən norohətçətiku əvəzi,əvon qıləy aşığonə və arifonə be mislə zumzuməş bıə qıləy fəzoşon ofəye.çın mələkuti eşği barzə noxtə Aşurə ruji zohri zəmon be.yəni dəğiğən vey həssosə ləzəd və anədə Huseyn(ə) və çə həzrəti ıştə coniku dəvardə yaro-yavəron qıləy əzəmətinə nımojışon bərpo karde ta bə İlahi dərqo aşığ bıə qırd şəxson omuton ki,hətto vey saxtə şərayitədə həm və çı deşmıni hucumon barzə noxtədə Xıdo zikri viro bekardey nibəbe və fəğət çəy əmniyyətinə pənohqoyədə orom bıey bəbe.....

Beşək, İmom Huseyn(ə) iyən çəy ıştə coniku dəvardə və həx zınə rostəvıjə duston,İlahi çın osmoniyə fərmoniku nəşətış sıəbe ki,hamyedə:”ha imon vardə kəson ha! Mımojiku(de mələkuti irtibati) və səbriku (rujəku) komək bıstənən (və ıştə rufi iyən mənəvi ğudrəti ziyodkənən)  və çı saxtiyon mığobilədə istiğomət nışon bıdənən.həyğətən,Xıdo de səbrəkəyon bə icoye”.(Bəğərə-154)...

 

 

 

Tags