Jan 27, 2021 13:43 Asia/Tehran

Həzrəte Ummul-Bənin(ə)

Torıxi dəvardəcoədə jenonku veyni de merdon bə ico və hətto çəvonsə həm bənav insonsoxtey risolət mə missiyə koonədə ıştə təsirinə rolışon ifo kardə.əvon ıştə kə addi fəoliyyəton bə vırə rosneysə əlovə,iştimoyi sənqəronədə həm İslomi erjon mıdofiyə kardeyədə confışonətişon kardə.bın miyono həzrəte Əbul-Fəzli(ə) inə Ummul-Bənin(ə) qıləy məxsusə vırə və məğamış heste.əv çı şərəf şucoəti xıyzonədə ozavziye və çoko ki,bə Əmirəl-Muminin(ə) kə ome,səfo iyən səmimiyyətış bə ərməğon vardeşe.əv zıneydəbe ki,çəy ğədəm noə kə deştə qırd qədəti yolə insononış ıştədə vırəş doəbe və ki,bəşəri torıx əvəzışon kardə.Həzrəte Ummul-Bənini de qıləy mərıfəti ki,bə Əhli-Beyti(ə) hesteşbe,fərzəndonış ıştə dovnədə perosneşe ki,bənə isar və ıştə coniku dəvardey.bəfo və fədokorəti məno əks kardedə.....

Həzrəte Əli(ə) həzrəte Fatməye-Zəhro(s) bəpeştə çoko ki,bə ğərol ome boştə coqlə jimoni həmro bıvıjno,nəsəbşınosi iyən şəcərşınos alim bıə ıştə bo Əğiliış vanq je və çəyku tələbış karde ki.qıləy pok və ləyoğətinə xanedaniku qıləy pokə jen bəy təğdımko.İmom Əli(ə) bıvə Əğil boçəy jimoni həmroətiro Fatmə Kilabiyyəş intixob kardeşe,vıjniyeşe.qıləy jen ki,ərəbədə çəy xıyzon de şucoət və ğeyrətmandəti məşhur be.Fatmə ki,Bəni-Haşımi və İmom Əli(ə)  İlahi iyən insoni barzə şəxsiyyətiku komilə suirətədə aqah be,bə Əğili tələbi de iftixori mısbətə cəvobış doe.

Ummul-Bənin de həzrəte Əli(ə) izdivoci bəpeştə bənə qıləy mehribonə jimoni həmro bəştə şuyə nisbətədə bəfodor be və bəy qıləy məxsusə eşğış hestebe.əv çı həzrəte Əli(ə)sırron məhrəm be və çə həzrəti quşə nişin və bə mevla əmirəl-Munini mığəddəsə zoti əzob-əziyyəton və mehnəton zəmonədə çə həzrəti kənoyədə be və deəy həmdardəti hissi dəvordıneydəbe.əv bəlkəm bənə mehribon iyən dıləsutə inə və moə bə həzrət Əli(ə) fərzəndon məxsusən bəçəy hırdə kinon xıdmət kardedəbe.joqo ki,əv bəvon xıdmət kardero ıştə dasto omə qırd koon əncom doydəbe. Ummul-Bənin səy kardedəbe ki,de həzrəte Əli(ə) hırdənon xoşə rəftorəti kardedəbe və dılış hestebe əvon ıştə yətiməti kam hisskon və ya əvon ıştə bemoəti kam hisskon.

Im buzurquvarə xanım bə həzrət Əli(ə) kə omeyədə,bə şəş sornə kinə bıə Zeynəbi(s) səş dastış kəşe və voteşe:”xanımə kinə! Az bəşmə kə bo xıdmət kardero oməm”.çoko ki,Əli(ə) Fatmə nomış vanq karde,Ummul-Bənin bəme və voteşe:”mıni de Fatmə nomi vanq məjən.havaxti ki.ım nomi vanq jeydəş,çı hırdənon dılon larzeydə”.

Ummul-Bənin bə həzrəte Əli(ə) kədə,çoqlə Əbbos,Əbdullah,Osman iyən Cəfər nomo zoon bə dınyo vardeşone ki,çəvon həmməysə dəvəşə qıləyni həzrəte Əbbose(ə) ki,Hicri-Ğəməri 26-ə sori Şəbanə manqi çominə ruji Mədinədə bə dınyo çəşış oj karde.çın çoqlə cıvononku qıləyni coyli fəğət çı rəşodət,nəcobət,şərofət.alicənobəti,insoni əxloğ iyən kəmolaton nımunə və ulqu be.əvon iminə mərhələdə ıştə əziz-qramiyə pı barzə vəsfon və xıslətonku təsirışon peqətebe və peşonə mərhələdə ıştə moku çokə ədəb və fədokorətişon omutəbe.Fatmə kilabiyyə bə həmonə dəlili xoto,boştə Ummul-Bənin nomış peqəte.əmmo həmişə  de Fatmə(s) hırdənon co curə rəftor kardedəbe.jıqo bızın əvonış ıştə hırdənonku həm vey piyedəşbe və bəvon çokə ehtırom noydəbe.....

Ummul-Bənin qıləy əndozə və mığdorədə çı Fatmə(s) fərzəndon həxədə və çəy fərzəndon İmom Huseyn(ə) royədə bıə fədokorətiyon torıxədə becəvob mandə.ismətinə Əhli-Byet(ə) həm çın yolə banu fədokorətiyon ğədri zıneydəbin və çəy ehtıromi oqəteydəbin.məşhurə fəğihonku qıləyni bıə şəhid votedə:”Ummul-Bənin fəzilətin iyən bə Əhli-Beyti(ə) xolıisonə formədə ehtıromədə səy kardedəbe və ıştəni çəvon dust hisob kardedəbe.əvon həm boəy barzə səviyyədə qıləy erjinə mevğıyyət ğayil bin.Şəhide Sani həm Ummul-Bənini həxədə jıqo votedə:” Ummul-Bənin qıləy mərifətin iyən fəzilətinə banu bıə və bə Əhli-Byeti(ə) həxı nisbətədə komilə mərıfətış hestebe və çəvon viloyət iyən məhəbbətədə muxlisonə surətədə sabit ğədəm be.əv həm  Əhli-Byeti(ə) nəzədə qıləy barzə məğam və qıləy xısusi mənzilətış hestebe...

Tags