Mar 08, 2021 13:50 Asia/Tehran

Ilahi rəhbəron-138

İslomi azizə peyğombəri(s) bəştə təğvaninə səhobəonku qıləynbi bıə  Cabir ibn Əbdullah hamyeşe:Xıdovənd bətı qıləy dırozə umr baxş bəkarde ki, çəy nom Tovratədə de Bağiri nomi zikr bıə Muhəmməd ibn Əliyyibnil Huseyni  dərk bəkardeyş,bəvindeyş və bə zəmon tı çımı səlomi bət bırosniş. Çoko ki,peyğombəri(s) çı navikuş xəbə doəbe,Cabir ibn Əbdullah İmom Səccodi(ə) imoməti əsrədə bə ə həzrəti məhzəri şərəfyob be və İmom Bağır(ə) ki,qıləy kamə sinnış bıə hırdən be,vindeşe və bəçəy rəftori aşığ be.

Bə Cabiri yod peyğombəri(s) sıxan dəşe və çı İmom Səccodiku(ə) dəparseşe ki,çın hırdəni nom çiçe? Hamyeşe:ım çımı bəpeşt bıə imom Bağıre(ə).Cabir ki,çın sıxani bədiqə şovğo-həyəconi çəy bədəmış dəqətəbe,bəsə səpoysə əyşte,İmom Bağırış(ə) bəştə vanqoş qəte və pusə karde və voteşe:az bətı fido, ıştə cədd Xıdo-Rəsuli(s) səlomi çımıku ğəbulkə.çun ə həzrəti bətı səlomış vığandə.İmom Məhəmməd Bağıri(ə) çəşonku ars cari be və hamyeşe:səlom və dorud bıbu bəçımı cəddi Xıdo-Rəsuli(s).tosə ə zəmoni ki,osmonon iyən zəmin bərpoon və bətı həm ha Cabir ha səlom bıbu ki,İslomi peyğombəri(s) səlolı bəmı rosne…..

 

 

Tags